Otázky diagnózy


zdroj: http://www.cpnhelp.org/diagnosis_issues

Otázky diagnózy

 

Testy versus diagnóza

 

Lékaři milují krevní testy a stejně tak pacienti. Zdají se tak jasné a jednoznačné. Ale dobrý lékař ví, že pouhé výsledky krevních testů netvoří celou diagnózu. Diagnóza je komplexní zvažování mnoha proměnných. V případě infekce může sérologie (výsledky protilátkové odezvy) významně přispět k vytvoření správné diagnózy, nicméně je nutno vzít v potaz mnoho dalších faktorů, ať už je sérologické vyšetření přesné či není.

V případě Chlamydie pneumoniae existují závažné problémy při zajišťování přesných testů. Navíc je zde problém výstižnosti či věrnosti výsledků, neboť jedinci nemusí vykazovat očekávanou odezvu na příslušné antigeny. To vše znamená, že negativní výsledky krevních testů na cpn ještě neznamenají, že nemáte infekci cpn. Testy mohou být nepřesné z následujících a dalších důvodů:

  • Testy nemusí být dostatečně citlivé. Antigenní testy na cpn jsou poměrně nespolehlivé. Nejcitlivější jsou PCR testy, ale ty jsou závislé na tom, jaké konkrétní úseky nukleové kyseliny používáme a zda v testu užitá DNK se shoduje s příslušným rázem (příslušnými vlohami – geny) Cpn testovaného a jestli použitý test odpovídá dobře typu vzorku (krev, sputum, mozkomíšní mok, atd.), dále na přesnosti technika (metoda PCR je obzvláště komplikovaná v technickém slova smyslu), atd.
  • Pokud je infekce převážně v kryptické (skryté) fázi, sérologický důkaz nenajdeme.
  • Pacienti nebudou, pokud je jejich imunitní systém výrazně vyčerpaný, vykazovat jednoznačný důkaz antigenů ve vztahu k organismu, který je infikoval (pacient je imuno-inkompetentní – obraně nezpůsobilý – neschopný vytvářet protilátky, resp.  rozeznat „své“ od „cizího“)

Protože mnoho bezpříznakových (asymptomatických) osob vykazuje protilátky proti cpn a mnoho osob s příznaky (symptomy) naopak nevykazuje pozitivní sérologii (protilátkovou odezvu) na cpn, krevní testy nejsou posledním slovem v otázce diagnózy. K diagnóze potřebujeme lékaře, který složí dohromady celou mozaiku příznaků: známky projevů infekce, sérologii a ostatní testy, aby mohl rozpoznat a léčit onemocnění.

Stratton a Wheldon tvrdí, že symptomatické podezření může být dostačující k zdůvodnění empirické antichlamydiové terapie, dokonce i v případě absence pozitivní sérologie. Sarah, manželka doktora Wheldona, je toho důkazem: zhoršování příznaků RS se kompletně zvrátilo a díky použití jeho protokolu došlo k ústupu (remisi) onemocnění navzdory neexistující pozitivní sérologii. Endotoxinové reakce na antichlamydiová antibiotika (viz níže), následované symptomatickým zlepšením, se často považují za potvrzení existující infekce. Argumentem při absenci pozitivní sérologie na cpn je, že terapie je málo riziková.

Sérologie je nedostatečným indikátorem chronické infekce (Saikku 1999). Neukazuje místo možného chronického procesu a vysoká četnost protilátek proti C. pneumoniae v populaci ztěžuje průkaz spojitosti s určitým onemocněním.
Tiina Sävykoski nee Huittinen


Propracovaný odborný komentář sérologie a problémů diagnostiky naleznete zde:

http://www.chlamydiae.com/restricted/docs/labtests/diag_serology.asp

Již jsme viděli, že “zlatý standard”- imunofluorescenční test (MIF) není ve skutečnosti dobrým testem pro diagnostické účely, protože trpí nedostatkem přesnosti, reprodukovatelnosti a postrádá odsouhlasený protokol. I když specialisté - chlamydiologové mohou rádi používat tento test pro srovnávací epidemiologii, většina z nich bude souhlasit, že je zcela odlišnou záležitostí být si jist významem výsledků u individuálního pacienta. Můžeme a priori očekávat, že některý z novějších testů s definovanými antigeny je specifičtější, ale zatím chybí důkazy a je těžké to prokázat. Ve studiích o spojitosti protilátek proti C. pneumoniae s chorobami srdce se ukazuje, že výběr testu je velmi důležitý [Halvorsen et al, 2002; Schumacher et al., 2001]. Novější sérologické testy založené na syntetických antigenech nebo antigenech, týkajících se rekombinace DNA, byly široce hodnoceny jako zlatý standard v porovnání s klasickým MIF. Je důležité připomenout, že žádný test nemůže být lepší, než vybraný zlatý standard a protože MIF je velmi vzdálen perfektnímu testu, je možné, že očividná výkonnost některého z novějších testů byla vynucena potřebou výběru tohoto zlatého standardu. Nicméně tyto nové testy a jejich aplikaci je zapotřebí dále zhodnotit před tím, než vstoupí do rutinní diagnostické praxe...

Jaký je následek odlišného vývoje tvorby protilátek na pozadí rozvoje vlastní infekce? Po vlastní nákaze jednotlivce se protilátková odezva projevuje až po určité časové prodlevě. A obdobně po prodělání dané infekce ještě dlouho protilátky přetrvávají. Vysoké nebo přetrvávající hodnoty protilátek u jednotlivce neznamenají nezbytně současnou nebo přetrvávající infekci. (To ale neznamenají ani přetrvávající příznaky). Přetrvávající či opožděná tvorba protilátek ještě více maří ať kladnou nebo zápornou vypovídací hodnotu sérologického vyšetření . Prokázáno je, že sérologická vyšetření a přímý důkaz infekce nejsou ve vzájemně dobrém vztahu [Rabenau et al., 2000]. ...

...Bas et al., 2002 se pokoušel určit nejcitlivější a nejspecifičtější metodu měření protilátek proti C. trachomatis u reaktivní atrtritidy. Skupina vzorků séra byla vybrána od 17 pacientů s reaktivní atrtritidou na C. trachomatis a od dvaceti pacientů s jiným artritickým poškozením, nezahrnujícím chlamydie. IgG, IgM a IgA protilátky proti chlamydiím byly měřeny imunoblotem, různými kvantitativními rozbory enzymů, vázaných na antigeny, vázané na povrchové absorbenty (testy označované ELISA), u kterých používal šest syntetických peptidů nebo rekombinant antigenů a mikroimunofluorescenci. Nejlepší spojení citlivosti (76%) a specificity (85%) bylo získáno, když byla určena IgG a/nebo IgA reaktivita na dva druhově specifické antigeny. Tyto antigeny byly syntetické peptidy, odvozené z druhově specifických epitopů v různých oblastech IV hlavního zevního membránového proteinu (Labsystem, Finsko) a rekombinant peptidu, zakódovaného 3. otevřeným čtecím rámcem plasmidu (pgp3). Pro dopad citlivosti a specificity na předvídací hodnotu se podívejte na vypracované příklady. [Komentář: Zde byla zveřejněna dobrá studie založená na chronickém stavu, kde bychom mohli odůvodněně předpokládat, že specifické protilátky budou spojeny s infekcí. Vzhledem k tomu, že nejlepší výsledek, který mohl být dosažen pomocí četných testů, byla citlivost 76% (která by nám neposkytla efektní negativní předpovídací hodnoty) a specificita 85% (která by nám poskytla bídné pozitivní předpovídací hodnoty) vyvozuje tento recenzent, na rozdíl od autorů, že sérologie má hrát malou roli v diagnóze reaktivní artritidy]...

...Závěr: Máme neadekvátní vědecké oprávnění pro seriózní klinické rozhodování o léčbě pacienta na základě chlamydiové sérologie. Nová generace recombinant testů nebo na peptidech založených testů na protilátky proti C. trachomatis je pravděpodobně specifičtější, než testy založené na celých chlamydiových antigenech. Tam, kde ostatní diagnostické metody postrádají relevantní vzorky nebo je není možné získat, mohou být nové sérologické testy s vysoce prediktivní hodnotou použity k identifikaci pacientů, u kterých je nepravděpodobné, že infekce C. trachomatis hraje roli. Vzhledem k tomu, že jsou dostupné mnohem lepší metody k detekci aktuální infekce, silně doporučujeme klinickým lékařům, aby zaměřili své úsilí na hledání přímého průkazu chlamydiové infekce všude tam, kde je to možné a používali nejlepší test, dostupný v dané lokalitě, přednostně ten, který používá zesílení nukleové kyseliny. Chlamydiová sérologie bude hrát nadále roli ve výzkumu. [Moss & Darougar, 2001].

Tato stať praví, že PCR testy, zvláště ty, které nazýváme nested-PCR, jsou považovány za nejcitlivější a nejobjektivnější zdroj sérologického testování na Cpn.

 

Aktualizace 10/2008

Podle našich posledních rozhovorů v průběhu roku 2008 nepovažuje Dr Stratton PCR testy za nejvhodnější v diagnostice Cpn, protože metody/základy/ref.hodnoty (primers) se mohou lišit co laboratoř. PCR technologie je méně standardizována a výsledek je zavislý na přesnosti při výkonu testu. Sérologické testy jsou nyní přesnejší a v posledních letech fungují spolehlivě, tudiž jsou vůči PCR upřednostňovány. Nejspolehlivějsí testy v USA mají, zdá se, laboratoř při Mayo Clinic a laboratoř Quest Lab. Jeden z klinických lékařů uvádí, že testy z Mayo Clinic zachytí v jeho praxi kolem 95% procent případů s Cpn. Mnohým z našich členů byla Cpn zjištěna díky sérologii z laboratoře Quest.