Metody ELISA a PCR (Křížkové hodnocení)

znění textu originálu původní, pouze přidány poznámky z reality pro zdůraznění této reality!

zdroj: www.pr-lab.cz/novinky/Noviny_01_2006.pdf

 

Problematika chlamydiové infekce a její diagnostika

Kutějová K., Macháček P., J. Martinek; Onkologické centrum J.G.Mendela, Nový Jičín, Lab. imunologie a sérologie

Chlamydie patří k nejrozšířenějším mikroorganizmům v přírodě. Jejich geografické rozšíření je kosmopolitní, Chlamydie jsou intracelulární energetičtí paraziti, žijí v epiteliích sliznic a podle nejnovějších poznatků i v endoteliálních buňkách a buňkách hladkých svalů cév.

Čeleď Chlamydiaceae zahrnuje jediný rod Chlamydia (Chlamydophila), v němž jsou dnes klasifikovány 4 druhy. Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae, Ch. psittaci a Ch. pecorum. Pro člověka jsou z hlediska vzniku možných onemocnění nejvýznamnější Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae – oba druhy jsou primárně lidskými patogeny a Ch. psittaci – primárně zvířecí patogen s možností přenosu na člověka (tzv. antropozoonóza).

Infekce Ch. trachomatis je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí včetně civilizovaných států, zejména v mladších věkových skupinách. Sérotypy A-C způsobují trachom, sérotypy D-K infikují nejčastěji urogenitální trakt, oční spojivku a dýchací trakt, sérotypy L způsobují pohlavně přenosné onemocnění Lymphogranuloma venereum. Při klinických potížích jako je uretritis, cervicitis, cystitis, adnexitis, conjunctivitis, prostatitis, event. Reiterově syndromu je užitečné vyšetření sérologie na Ch. trachomatis. Pánevní záněty u žen (10-40% genitálních infekcí) mohou vést k poškození vejcovodů, tubární infertilitě a ektopickým graviditám a představují velký problém pro reprodukci. Infekce bývá také spojována se zvýšeným rizikem ovariálního karcinomu. Bylo zjištěno, že většina infekcí Ch. trachomatis u žen a mužů probíhá asymptomaticky. Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80% populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5.až 18. rokem života (až 10% primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20% infekcí – především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch. trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid.

Antigenní vlastnosti

Všechny chlamydie nesou rodově specifický lipopolysacharidový (LPS) antigen. Diagnostický význam pak mají především druhově specifické antigeny proteinové povahy. Ch. trachomatis se podle typově specifických proteinových antigenů na povrchu elementárních tělísek dělí na jednotlivé sérotypy.

Laboratorní diagnostika – sérologie

Diagnostika chlamydiových infekcí se v České republice systematicky provádí od r. 1983 a zaznamenala v posledních letech značný rozvoj, jak co do počtu a přesnosti užívaných metod, tak co do počtu laboratoří poskytujících tyto služby. V naší laboratoři provádíme sérologický průkaz protilátek, jedná se o metodu ELISA = enzymová imunoanalýza (sety od firmy MEDAC).

U chlamydií detekujeme jednak rodově specifické protilátky proti chlamydiovému lipopolysacharidu – antiLPS ( na žadánce má toto vyšetření označení Chlamydia sp.) a druhově specifické protilátky proti membránovému proteinu – antiMOMP (na žadánce označení Ch. pneumoniae a Ch. trachomatis v imunoglobulinových třídách IgG,A,M a IgG,A). Protilátky proti LPS se vytvářejí dříve než protilátky proti MOMP. U dětí do 2 let je třeba počítat s nedostatečnou tvorbou protilátek proti LPS (nevyzrálost B-lymfocytů), vyšetření protilátek proti MOMP je proto nezastupitelné při klinických potížích.

Vyšetření provádíme ze séra. Vyšetření lze provést i z punktátu popř. liquoru nebo seminální tekutiny, ale pouze ve třídách IgG a IgA.

Vyjádření výsledků pomocí tzv. Indexu pozitivity (bezrozměrné číslo) – Naměřená hodnota séra / hodnota standardního séra. Hodnoty menší než hodnota standardního séra jsou považovány za negativní (IP<0.9), větší za pozitivní (IP > 1,1). Jako hraniční hodnoty se berou čísla +/- 10% kolem hodnoty standardního séra (IP = 0,9-1,1)

IgM protilátky – jsou detekovatelné v krvi 10. až 14. den od začátku infekce, jejich pozitivita (IP > 1,1) zejména bez současné pozitivity IgA a/nebo IgG protilátek je často považována za obraz primoinfekce. U dospělých může přetrvávat opakovaná dlouhodobá IgM pozitivita u rodově i druhově specifických testů, nejčastěji se současnou pozitivitou IgA a IgG protilátek.

Protilátky IgA – se vytvářejí později, mohou vymizet během několika měsíců a lze je v souvislosti s klinikou použít jako ukazatel aktivní infekce. U některých jedinců zůstávají dlouhodobě pozitivní i když nejde o aktivní infekci či reinfekci.

Protilátky IgG - Samotná přítomnost IgG protilátek bez známek onemocnění je považována za sérologický obraz prodělané infekce. Za známky infekce lze považovat buď čtyřnásobný vzestup protilátek IgG po 3 týdnech ve druhém odběru od začátku infekce a nebo v samostatném odběru vysoký index pozitivity IgG protilátek (IP > 3,8).

V případech časných stádií akutních chlamydiálních infekcí mohou být výsledky sérologického testu na protilátky negativní, přestože existují klinické příznaky a antigen byl pozitivně detekován. V případě zájmu o sérologické potvrzení pozitivní detekce antigenu nebo při sledování průběhu onemocnění se doporučuje vyšetření po 10-14 dnech opakovat.

Sérologická vyšetření na Ch. trachomatis i Ch. pneumonie je třeba posuzovat obezřetně. Laboratorní výsledky nelze posuzovat bez klinických příznaků a stejně tak nelze posuzovat ani efekt prodělané terapie. Index pozitivity se často po léčbě navíc paradoxně zvyšuje. Při diagnostice a terapii případné infekce Ch. pneumonie je nutno upřednostňovat klinické příznaky a další laboratorní vyšetření (vysoká sedimentace s normálním krevním obrazem, CRP, patologii na RTG srdce a plic).

Sérologická vyšetření lze přijímat jen jako součást diagnostického postupu jak u podezření na akutní infekci, tak u podezření na reinfekci (u Ch. pneumonie).

IgM IgA IgG HODNOCENÍ
- - - Negativní nález (falešná negativita v příliš časné fázi infekce).
+ - - Možná počínající infekce. Vhodné opakovat vyšetření za 3-6 týdny.
+ +,- +,- Akutní infekce na počátku.
+ + + Probíhající infekce.
- - + Perzistentní IgG po proběhlé infekci.
- + +,- Proběhlá či chronická infekce. Posuzovat dle kliniky.

Tab. č. 1: Interpretační tabulka (má obecný charakter, nelze ji vždy aplikovat)

 

Laboratorní diagnostika – přímý průkaz

Pro přímý průkaz chlamydií se používají molekulárně biologické testy – především metoda PCR, pomocí které se detekuje specifický úsek nukleové kyseliny. Spolehlivost záchytu je 98%. Základní podmínkou je správně provedený odběr.

Vzhledem k nitrobuněčné lokalizaci chlamydií je nutné při stěru postupovat tak aby došlo k abrazi slizničních buněk.

Vhodným materiálem pro PCR testování Ch. trachomatis v případě urogenitálních infekcí je první porce moče (do sterilní nádobky) nebo výtěr z uretry (před výtěrem min. 2 hodiny nemočit), výtěr z endocervixu po odstranění endocervikálního hlenu, výtěr ze spojivkového vaku. Molekulárně biologické testy na průkaz Ch. pneumonie (ve sputu, bronchoalveolární laváži astmatiků aj.) lze využít v indikovaných případech, avšak nejsou tak spolehlivé jako u Ch. trachomatis. Po přeléčení jasné chronické infekce, dle doporučení, nelze hodnotit efekt léčby sérologickým vyšetřením, ale pouze metodou PCR a celkovým stavem pacienta.

 

 

Poznámky:

Ve skutečnosti je problematika rozpoznávání přetrvávající a vléklé nákazy chlamydiemi značně složitější, hladiny protilátek bývají nízké, tzv. hraniční či dokonce negativní. Při diagnostice je nutno vycházet zejména ze stavu nemocného a jeho potíží a též z výsledků testů v rodině či blízkých postiženého - viz např. poznatky shrnuté v

Latentní infekce chlamýdiemi je pravděpodobně příčinou velmi širokého spektra onemocnění lidské populace

Autoři: Dipl. Ing. Emil Bazala, Vítězná 588, Litovel, Česká republika Dr. Vet. med. Jaroslav Renda, in. memorian, Česká republika

(díky Janovi za editorské práce)

Je třeba vzít v úvahu i nové práce, jako např. tento výňatek (celá práce v pdf se otevře po klepnutí na nadpis)

9 Conclusions

This study showed that MIF – the golden standard of chlamydial serology - is still the most reliable method for measuring C. pneumoniae antibodies. There are no diagnostic criteria for chronic infections, but when testing multiple sera from the same inviduals, we were able to show that reinfection or reactivation is needed for the persistence of elevated IgG and IgA antibody levels. In chronic infections and reactivations, IgA persistence may reflect chronic processes better than IgG levels because of the rapid disappearance of IgA levels after seroconversion. The cycle of reinfection and reactivation seems to be faster than previously thought in crowded conditions, such as military service, since we recorded several antibody changes between the arrival and departure sera of military recruits during 6-month service. The presence of antibodies does not provide protection from reinfection...

 

Ďalšie linky s tematikou diagnostiky chlamýdie pneumoniae: