Léčba u dětí

Od: Bunny
Komu: Majka
Předmět: Slibeny preklad z cpnhelp a dopis od Wheldona
Datum: So, 21/07/2007 - 22:52

Snad ti to trochu pomůže.  

I'd love it if I could get people's opinions on this...

Ráda bych znala váš názor na toto.

I have an 11 year old son.  About the same time I became
really ill about 3.5 years ago with Lupus, my 11 year old son developed
what I call "the never ending respiratory infection".  He
complained of chest pain from it for at least a year.  He pediatrician
said it was nothing to worry about.  I don't even think they ever
prescribed antibiotics
i for it. 
They said it was viral.  This was when he was 8.

Mám 11ti letého syna. Zhruba ve
stejnou dobu jsem onemocněla (asi 3,5 roku zpět) lupusem – viz link. U mého
11ti letého syna se vyvinulo něco, co bych nazvala „nikdy nekončící respirační
infekcí“. Stěžuje si na bolesti na hrudi už nejméně rok. Jeho pediatr říká, že
to není nic s čím bychom si museli dělat těžkou hlavu. Ani si nemyslí, že
je vhodné na to napsat antibiotika, říkají, že je to virové. Tohle probíhalo,
když mu bylo 8.

Since then, and maybe even before, my son has had a 'focus' problem at
school.  It seemed to get worse and worse.  He would forget things
and cry at home because he was so stressed.  Finally, when he turned 10, I
pulled him out of school and we began homeschooling which has been a great
experience for both him and me.

Od té doby, možná i předtím, měl můj
syn problém se soustředěním ve škole. Zdálo se to být horší a horší. Zapomínal
věci a doma plakal, protože byl tak stresovaný. Konečně, když dosáhl věku 10ti
let vzala jsem ho ze školy a začala jsem ho vyučovat doma, což bylo skvělou
zkušeností pro nás oba.

Lately I have been thinking he may have Cpn.  He's a rashy child (pale
like me with strawberry blond hair) and most recently I noticed little swollen
lymph nodes popping up off the back of his neck.  He said they'd been
there for a looooong time.  Then I felt his neck even more and it seemed
everything was a little swollen and tender.  Mind you, he had swollen
lymph nodes long ago and the doctor said...virus.

V poslední době mě začalo
napadat jestli nemá Cpn. Je to světlý typ (bledá pleť a zravě blond vlasy) a
v poslední době jsem na něm začala pozorovat malé nateklé lymfatické
uzliny, natékaly mu v oblasti krku. Řekl mi, že už je tam má velmi dlouho.
Když jsem mu prohmatala krk důkladněji zdálo se všechno trochu zduřelé.
Upozorňuji, měl oteklé uzliny už dlouhou dobu a doktor řekl – virus.

So what is the opinion on treating children?  Does anybody know how to
do it?  Do I need to wait until he gets older?  Will anyone even do
an antibody test on an 11 year old?  I am going to talk to Dr. Powell at
my next appointment (after I beat the hyperthyroidism to death - haha).

Takže, jaký zde panuje názor na léčbu
dětí? Ví někdo, co s tím? Musím čekat, dokud nebude starší? Udělá někdo
protilátky 11ti letému? Budu to ještě konzutlovat s Dr. Powellem.

My biggest concern, if he does have Cpn, is that it will stunt his growth
(like me - I'm 5'3 in a family of giants - have been sickly and infected most
my life), slow his development and permanently damage his self esteem (which
has happened with his inability to keep up at school).

Má největší starost je jestli cpn,
pokud ji má - nemůže ohrozit jeho vývoj (vzrůst), sama mám 5,3 stopy
v rodině „obrů“ a sama bojuji s infekcemi po většinu svého života –
zbrzdit jeho vývoj a způsobit ještě větší pád jeho sebevědomí (což se stalo už
díky tomu, že nemůže chodit běžně do školy).

The good news is that with the homeschooling he now tests very high. 
Hopefully we caught his self esteem in time, and we can catch his illness in
time too.

Dobrá zpráva je, že prospívá
v domácím vyučování a doufám, že zvedneme jeho sebevědomí ve stejnou dobu
jako zlikvidujeme jeho nemoc
.

 Kristin

Odpovědi:

Hi Kristin,

I don't think that Cpn is fussy about how old people are.   I have
no proof of course but, I suspect that my daughter Ella has been infected with
Cpn for a very long time.   From the age of four she would faint at
the drop of a hat, one time saying just before she fainted that she needed
sugar.   How perceptive.   Later at the age of 11 she had a
fit, which was never explained, she also suffers from hyperthyroidism and has
done for a number of years.  There is some evidence that Cpn may be at the
root of those problems too.

Ahoj Kristin,

Nemyslím, že Cpn záleží na tom, kolik
lidem je. Nemám žádný důkaz, ale myslím si, že má dcera Ella je infikovaná cpn
už velmi dlouho. Od 4 let omdlévala, než by člověk řekl švec, a jednou řekla,
těsně než odmledla, že potřebuje cukr. Jak případné. Později, když jí bylo 11
měla záchvat, který nikdy nikdo nevysvětlil. Také trpí
hyperthyreoidismem a to už mnoho let. Jsou jisté věci, které poukazují na
to, že Cpn by mohla být kořenem těchto problémů.

I certainly would talk to doctor Powell about him, I know that David Wheldoni
has treated young children very successfully.   Probably the shorter the
period of infection the quicker the recovery.

Určitě bych konzultovala doktora
Powella a vím, že DW léčit malé děti velmi úspěšně. Možná, co kratší perioda
infekce, tím rychlejší zotavení
.

 

 

 

 

 

 

 

Submitted by Eric Johnson on Tue, 2006-11-28 13:12.

 

ILADS doctors have treated a lot of children for CFSi-ish illness. That much info
implies that the particular regimes they use carry no extremely gross
short-to-mid-term risks that apply specially to children. Only formal
studies, however, can empirically demonstrate finer degrees of
risk/safety, because increased risks are not always obvious. 

ILADS doktoři léčili mnoho dětí s CFIDS. Informace naznačují, že
zvláštní režimy, které používají nenesou vzhledem ke krátkodobosti léčby žádná
extrémní rizika pro děti. Jen formální studie však mohou empiricky demonstrovat
jemnější nyance rizik/bezpečnosti, protože zvýšená rizikovost nemusí být vždy
zřejmá.

Kristin, we have some
family friends the daughter of who became very ill at the age of 11, but this
had been developing for some time previously.  It started with recurrent
inner ear infections
i and chest infections which turned into
asthma
i
At the same time she developed cognitive problems which eventually became very
severe.  She completely lost the ability to play her musical
instruments.  Nobody had managed to unearth a cause for this, various
reasons were put forward, one doctor, a paediatric psychiatrist, actually
said that she enjoyed being ill and inferred that the mother was to
blame.  By chance, some blood was sent to David's laboratory, alarm bells
sounded and some was tested for CPn infection.  Very high titres were
found by immunofluorescence.  She was treated and today is a perfectly
normal, stroppy just fourteen year old.  She has regained all her cognitive
losses and is playing in the third orchestra of the county youth orchestra, one
of the best in the country.  His growth is far more likely to be stunted
by not being treated.  This girl has nor been affected at all.  In
fact, she is taller than her mother, who is admittedly shorter than
you, and still growing.  So take heed of Micheles advice and talk to
Mike Powell about him, even before you beat your hyperthyroidism to
death!.......Sarah

Kristin, dcera našich rodinných přátel velmi onemocněla ve věku 11ti let,
ale choroba probíhala už nějakou dobu předtím. Začalo to opakujícími se záněty
středouší a pohrudnice, z čehož vzešlo astma. Ve stejnou dobu se u ní
začaly rozvíjet problémy, které se stále zhoršovaly. Naprosto ztratila
schopnost hrát na své hudební nástroje. Nikomu se nepodařilo zjistit, co je
příčinou. Různé byly předestřeny, jeden doktor, psychiatr v pediatrii
řekl, že si užívá stav nemoci a dával za to vinu matce. Shodou okolností byla
její krev poslána na rozbor do Davidovy laboratoře – zjištěna Cpn. Velmi vysoké
titry byly nalezeny u imunofluorescence. Léčba proběhla a dnes je naprosto
v pořádku, čerstvě jí je 14 let. Zregenerovaly se jí všechny škody a nyní
hraje v třetím okresním orchestru mládeže, v jednom z nejlepších
v zemi.

Jeho vzrůst se může při neléčení zarazit. Toto se u děvčete nepřihodilo. Ve
skutečnosti je vyšší než její matka, která je nesporně menší než ty a stále
roste. Vezmi si k srdci doporučení Michell a konzultuj to s doktorem
Powellem. Sarah

 

 

 

 

Kristin

You are not alone with your concerns about your kids . I have watched my
kids develope more symptoms of this nasty disease for the last two years. It
started one day with high fevers with my two youngest. I watched my youngest
one night as she began having these strange muscle spasms. The muscles in her
hands and feet would tighten up uncontrolably. From that night on they both
developed jerky spasms of their limbs as they would fall asleep.They also
complained of stomach pain , twitching eye, waking up at night in a panic,
always to hot , looked pail, bad breath . My oldest of the three complained of
chest pain . We had her to the doc and did a EKG but showed nothing .  I
have since found that giving them B12 helps with the stomach pain and slowed
alot of the other symptoms . My youngest now makes these strange faces and
has the spastic jerking during the day with symptoms worsening in the
evening . The other still has the spatic jerking as he is falling asleep. The
oldest of the three gets  major anxiety and depression if she does not
take the B-12 . I find if I quit giving the two younger ones the B12 with in a
week they are complaining of stomach pain . I also give them N- acetyl
L-cysteine, calcium magnesium,Vit-d ,evening primrose oil, omega 3, Vit-C , and
xango juice.

Nejsi sama se svým strachem o děti. Viděla jsem u svých dětí postupně
symptomy této hunsné nákazy v posledních dvou letech. Začalo to jednoho
dne vysokými horečkami u mých dvou nejmladších. Jednou v noci jsem u dcery
zpozorovala silné svalové křeče. Svaly na jejích rukou se nekontrolovatelně
stáhly. Od té doby oba trpí křečemi dokud neusnou. Objevili se jim taky
žaludeční bolesti, tříštěné vidění?, buzení v noci v panice v horečkách
a těžce se jim dýchalo. Můj starší (3 roky) trpí bolestmi hrudi – EKG neukázalo
nic. Od té doby jim dávám b12, to pomáhá na žaludeční bolesti a pomohlo
potlačit i ostatní příznaky. Můj mladší má křeče v obličeji. Má starší
trpí depresemi, pokud jí nepodávám B12. Dávám jim také NAC, vápník hořčík,
vitamín D, petrklíčový olej, omega 3, vitamín C a xango džus.

Obě děti jsou pozitivní na cpn.

I have a 7 year old that I also believe is infected.  After speaking
with Dr. Stratton I started him on 500mg of NAC
i
with 1000mg vitamin c.  His energy has improved since starting this last
August.  I recently tried to give him 1000mg of nac on a Saturday and he
was soo fatigued he just wanted to lay around all day.  I do feel better
giving him this supplement as I have known for years something is wrong. 
He used to complain in kindergarten that his brain was not working right. 
Of course the teachers looked at me and smirked but I knew what was going
on. 

I also start twitching at night just before I go to bed. 

Můj syn má 7 let a také myslím, že je nakažený. Po konzultaci s Dr.
Strattonem jsem mu začala dávat 500 mg NACu s 1000mg vitamínu C. Jeho
energie vzrostla. Zkusila jsem mu dát 1000 mg NACu a byl tak unavený, že chtěl
celý den jen ležet. Cítím, že je to lepší, když mu dávám tento suplement po
letech, kdy jsem věděla, že něco není v pořádku. Ve školce si stěžoval, že
něco s jeho mozkem není v pořádku. Jeho učitel se na nás divně díval,
ale já jsem věděla, co se děje. Má také křeče před spaním.

Wheldon mi odepsal:

Dear Dominika,

Thanks for your email. I only treat people with MS, so I can't really comment
specifically. I have treated children, but only when there have been raised
immunofluorescence titres. I hope you have a good family doctor.

with best wishes,

David

Léčí jen lidi s MS, takže to nemůže komentovat. Léčil děti, ale jen se
zvýšenými imunofluorescečními titry.

Pokud chceš znát můj názor, tak zvaž jejich stav. Jestli je to zlé, bude
léčba nutná, než vzniknou škody, vidíš, že děti okolo 11ti let W. léčil. Ale s tím
mladším si nejsem jistá, podávala bych NAC a vit. C o ostatních suplementech se
poraď s pediatrem, ale mohlo by to zlepšit stav tvých dětí. Doufám, že vám to
dobře dopadne.

(díky za materiály Bunny) 

Powered by Drupal - Modified by Danger4k