Lipidová terapie

Disclaimer: Autoři překladu nejsou lékaři ani nemají lékařské vzdělání a nenesou plnou odpovědnost za jeho absolutní bezchybnost a terminologickou správnost. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a znalostí.

Okaz na originál: http://www.immed.org/publications/Nicolson_ElllithorpeJCFS_copy.pdf

Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2006; 13(1): 57-68.

Náhrada lipidů a antioxidační výživová terapie (LRT) pro obnovu funkce mitochondrií, redukci únavy u CFS a dalších únavových onemocnění*

(Lipid Replacement and Antioxidant Nutritional Therapy for Restoring Mitochondrial Function and Reducing Fatigue in Chronic Fatigue Syndrome and other Fatiguing Illnesses*)

 

Garth L. Nicolson, Ph.D. and Rita Ellithorpe, M.D.

The Institute for Molecular Medicine, Huntington Beach, California, USA

Prof. Garth L. Nicolson, Department of Molecular Pathology, The Institute for Molecular Medicine,
16371 Gothard St. H, Huntington Beach, California 92647,
Tel: +1-714-596-6636, Email: gnicolson@immed.org, Website: www.immed.org; Fax: +1-714-596-3791.

*Autoři nemají žádný finanční prospěch z produktů uvedených v tomto článku

 

ABSTRAKT

Důkazy v literatuře naznačují, že snížená funkčnost mitochondrií z důvodu ztráty účinnosti v tzv. elektronovém transportním řetězci (electron transport chain) *1) způsobená oxidací, se objevuje během stárnutí a u onemocnění chronickou únavou.

*1) elektrónový transportný reťazec alebo tiež dýchací reťazec – energetická reakcia vo vnútornej membráne mitochondrií, ktorá premieňa cukry a tuky za pomoci molekúl kyslíka na vysokoenergetické ATP molekuly, ktoré slúžia materskej bunke ako zdroj energie.

Léčba obnovou lipidů (Lipid Replacement Therapy LRT) prováděná formou výživových doplňků (nutritional suplement) spolu s antioxidanty může předcházet oxidačnímu poškození membrány. LRT může být použita k obnovení mitochondriálních a dalších buněčných membránových funkcí dodáváním nepoškozených lipidů vnitrobuněčným organelám.

Nedávné klinické studie na pacientech s chronickou únavou ukázaly přínos LRT společně s antioxidanty při obnově mitochondriální funkce elektronového transportu a redukci středně těžké až těžké chronické únavy. Tyto studie naznačují přínosy LRT a antioxidantů při snižování únavy a zabránění poklesu činnosti mitochondrií, zřejmě prostřednictvím ochrany mitochondriálních a jiných buněčných membrán od oxidativního a jiného poškození a odstraněním poškozených lipidů a jejich nahrazením nepoškozenými lipidy.

V jedné klinické studii jsme přesně určili , že jestliže je činnost mitochondrií u osob se středně těžkou až těžkou chronickou únavou snížena, tak toto může být napraveno pomocí přípravku NTFactor® - potravinového doplňku, který nahrazuje poškozené buněčné lipidy. Když jsme použili Piperovu stupnici únavy (Piper Fatigue Scale), tak jsme pozorovali významné časově závislé snižování celkové únavy u středně i silně únavou postižených osob počas užívání potravinových doplňkú po dobu 4-8 týdnů . Analýza mitochondriální funkce ukázala, že 4 a 8 týdenní užívaní tohoto výživového doplňku u mírně i těžce únavových osob významně zvýšilo činnost mitochondrií. Podobně, pacienti s CFS, kterým byly podávány antioxidanty společně s LRT rovněž vykazovali snížení únavy.

Výsledky naznačují, že LRT spolu s antioxidanty může výrazně snižovat mírnou až silnou chronickou únavu a obnovit činnost mitochondrií. Potravní (dietary) podávaní neoxidovaných membránových lipidů a antioxidantů je doporučeno pacientům s chronickou únavou.

Klíčová slova: lipidy, antioxidanty, terapie, potravinový doplněk, únava, mitochondrie, chronický únavový syndrom


ÚVOD


Jedna z nejdůležitějších změn v tkáních a buňkách, která se objevuje během stárnutí a při chronických degenerativních onemocněních je hromadící se oxidativní poškození způsobené buněčnými reaktivními kyslíkovými radikály (ROS - reactive oxygen species). ROS jsou oxidativní a volné radikální molekuly obsahující kyslík a dusík, jako například oxid dusný (nitric oxide), kyslík (oxygen) a hydroxidové radikály a další molekuly [1]. Kritickými cíly ROS je genetický materiál a buněčné membrány [1,2]. V pozdější fázi může oxidace ovlivnit viskozitu (fluidity) lipidů a činnost membrány [3,4]. Podobné změny se objevují u únavových onemocnění jako je např. CFS, kde pacienti vykazují zvýšenou náchylnost vůči oxidačnímu stresu a peroxidaci [5,6]. Jedna z nejvíce důležitých změn způsobená nahromaděnými ROS poškozeními během stárnutí a u únavy je ztráta činnosti elektronového transportního řetězce, a to se zdá, mít přímý souvis s peroxidací mitochondriálních membránových lipidů [1], což může vyvolat změny propustnosti (permaebillity) u mitochondrií a vést ke ztrátě transmembránového potenciálu (transmembrane potential) a oxidativní fosforylaci (oxidative phosphorylation) [1,2].

V tomto stručném přehledu se zaměříme na nedávné klinické testy, které ukázali účinnost LRT a antioxidantů při léčbě určitých klinických zdravotních poruch a stavů jako je např. CFS [7]. LRT není jen výživové doplňování (dietary substitution) určitých lipidů s očekávaním zdravotních přínosů, ve skutečnosti se jedná o náhradu poškozených buněčných lipidů nepoškozenými, aby byla zajištěna správná struktura a činost buněčných struktur, zejména buněčných a organelových membrán[7]. Poškození membránových lipidů může narušit viskozitu (fluidity), elektrické vlastnosti, enzymové činnosti a transportní funkce buněčných a organelových membrán[1-6]. Během LRT musí být lipidy chráněny před oxidačním a jiným poškozením. To je nezbytné během skladování a také během užívání léku, jeho trávení a vstřebávání v organismu. Při LRT musí být dodávána vysoká koncentrace neoxidovaných a nepoškozených membránových lipidů, aby se zvrátilo poškození a obnovila se funkčnost zoxidovaných buněčných membrán. LRT v kombinaci s antioxidantovými doplňky se prokázala jako efektivní metoda k zabránění změn určitých buněčných aktivit a funkcí způsobených kvůli ROS a při léčbě určitých klinických zdravotních stavů [7].


Zdravotní přínosy lipidových doplňků


Směsi lipidů , jako potravinový doplněk byly užívány pro zlepšení celkového zdravotního stavu [8,9], a byly rovněž použity jako doplňková terapie při léčbě různých klinických stavů, například užívání omega-3 mastných kyselin (n-3 fatty acids) u kardiovaskulárních onemocnění a zápalových poruch (inflammatory disorders) [9-12]. Přestože ne každá klinická studie prokázala zdravotní přínosy doplňování lipidů (lipid dietary supplementation ) [13], většina studií doložila přínos potravinových doplňků (dietary supplements), které upřednostňují určité druhy lipidů před jinými. Například když omega-3 nenasycené mastné kyseliny (n-3 polyunsaturated fatty acids) (hlavně z ryby nebo lněného semínka) jsou upřednostňeny před omega-6 lipidy [8-12].

Buněčné lipidy jsou v těle v stavu dynamické rovnováhy , a to je důvod proč LRT funguje [7]. Orálně přijímané lipidy pronikají do střevního epitelu a jsou vázány a posléze přenášeny do krve a mízy (lymph) použitím speciálních nosných alipoproteinů (carrier alipoproteins) a také díky nespecifickému rozdělování (partititoning) a rozptylovým mechanismům [14,15]. Během několika minut jsou molekuly lipidů transportovány z střevních epiteliálních buněk k endoteliálním bunkám a pak vyloučeny do nich a transportovány do krevního oběhu vázány k lipoproteinům a krvinkám, kde jsou zpravidla chráněny před oxidací. [16,17]. Jakmile jsou v krevním oběhu, tak specifické lipoproteinové nosiče (specific lipoprotein carriers) a červené krvinky chrání lipidy po dobu jejich transportu až po konečné odevzdání (deposition) specifickým buněčným membránovým receptorům, odkud mohou být vzaty do buněk prostřednictvím endosomů (endosomes) a difuzí [17]. Po přichycení k speciálním povrchovým buněčným receptorům, které dostanou lipidy do buněk, nosiče lipidů v cytoplasmě dopraví konkrétní lipidy k vnitrobuněčným organelám, kde jsou přijmuty speciálními transportními proteiny, rozdělováním a difuzí [18]. Různé úrovně koncentrací, které existují ve střevě během trávení lipidů až po jejich absorpci epiteliálními buňkami a jejich přenos do krve a tkání, jsou významné při dopravě lipidů do buněk (???). Obdobně, poškozené lipidy mohou být odstraněny podobným zpětným procesem, který může být řízen proteiny pro přenos lipidů a enzymy, které rozpoznají a znehodnotí poškozené lipidy a odstraní je. [18].


Chronická únava a oxidativní poškození mitochondrií

 

Úporná nebo chronická únava, trvající více než 6 měsíců, která není odstranitelná spánkem je nejčastější stížností pacientů hledajících lékařkou péči [19,20]. Je rovněž důležitým druhotným projevem u mnoha klinických diagnóz a objevuje se přirozeně v procesu stárnutí [19,20]. Fenomén únavy byl teprve nedávno definován jako vícerozměrný pocit (multidimensional sensation) a byly učiněny pokusy stanovit rozsah únavy a její možné příčiny [21-23]. Většina pacientů chápe únavu jako ztrátu energie a neschopnost provádět ani jednoduché úkoly bez vynaložení velkého úsilí. Mnoho zdravotních stavů (medical conditions) je spojeno s únavou, včetně respiračních, koronárních, svalovo-kostních (musculoskeletal) a střevních potíží a také s infekcemi a rakovinou [7,20-23].

Únava se vztahuje k systému buněčné energie, který se primárně nachází v buněčných mitochondriích. Poškození mitochondriálních komponent, hlavně ROS oxidací, může narušit jejich schopnost produkovat vysokoenergetické molekuly jako je ATP a NAND. Toto se normálně objevuje ve stáří a během chronických onemocnění, kde může produkce ROS způsobit oxidační stres a poškození buněk vedoucí k oxidaci lipidů, proteinů a DNA [24,25]. Když jsou tyto molekuly zoxidovány, tak jsou strukturně a někdy i funkčně změněny. Významnými cíli ROS poškození jsou mitochondrie, zejména jejich membrány obsahující fosfolipidy, a dále buněčná a mitochondriální DNA [1,24,25].

Zvýšená tvorba ROS během našeho celého života může vést k hromadění poškození mitochondrií a buněčných jader[1,24-26]. Na druhé straně „čistící enzymy“ (scavenging enzymes) zbavující buňky volných radikálů, neutralizují nadbytek ROS a opravují enzymy, které obnovují škody způsobené ROS [25,26]. Ačkoliv je určitá ROS produkce důležitá při spouštění buněčného dělení (cell proliferation), genové expresi (gene expression) a destrukci útočících mikrobů (invading microbes) [27,28], během stárnutí se poškození způsobené ROS hromadí [1,24-26]. Pokud toto nastane, tak antioxidační enzymy a mechanismy opravy enzymů spolu s biosyntézou nedokážou obnovit a nebo nahradit dostatek molekul poničených kvůli ROS [1,24,28-30]. Nemoc a infekce může vést k oxidačnímu poškození, které překračuje schopnosti buněčných systémů obnovovat a nahrazovat poškozené molekuly [6,24,27], a to je taky případ únavových onemocnění [5,6].

U CFS pacientů jsou důkazy o oxidačním poškození DNA a lipidů [shrnuto in 5,6] a taky o přítomnosti krevních markerů (blood markers) jako je methemoglobin, které naznačují zvýšený oxidační stres [31]. Fulle a kolektiv [32] nalezl oxidační poškození DNA a membránových lipidů ve vzorcích svalové biopsie od CFS pacientů. Taktéž nalezli nárůst u antioxidačních enzymů, jako je glutationová peroxidáza (glutathione peroxidase) a domnívají se, že to byla snaha kompenzovat zvýšený oxidační stres u CFS. Pall [33] se vyjádřil, že CFS pacienti mají trvale zvýšené hladiny RNS (Reactive Nitrogen Species – dusíkové volné radikály) peroxynitritu (peroxynitrite) kvůli zvýšenému množství oxidu dusičného/dusného (nitric oxide) a to vede k peroxidaci lipidů a ztrátě výkonu mitochondrií a taktéž k změnám v hladinách cytokinů, které vyvolávají pozitivní zpětnou vazbu na produkci oxidu dusíku (nitric oxide). Kromě mitochondriálních membrán jsou rovněž mitochondriální enzymy jako jantarová dehydrogenáze (succinic dehydrogenase) a cis-akonitáze (cis-aconitase) vyřazeny peroxynitritem (peroxynitrite) a to může rovněž přispět ke ztrátě výkonu mitochondrií [34,35]. Rovněž, buněčné molekuly, které by mohly působit proti zvýšené oxidační kapacitě ROS/RNS, jako gluation (glutathione) a cystein (cysteine), byly pozorovány v snížených hladinách u pacientů s CFS [36].

 

Zabránění poškození způsobenému ROS/RSN s pomocí antioxidantů
(PREVENTING ROS/RNS-MEDIATED DAMAGE WITH ANTIOXIDANTS )

Oprava poškození buněčných a mitochondriálních membrán jakož i DNA je důležitá při zabraňování ztrátě buněčné energie [5,29,30,37]. To může být dosaženo částečně neutralizováním ROS/RNS pomocí různých antioxidantů nebo posílením „systémů odstraňujících volné radikály“ (free-radical scavenging systeme), které neutralizují ROS/RNS. Tudíž, potravinové antioxidanty a některé pomocné molekuly, jako zinek a určité vitamíny, jsou důležité při udržování systému antioxidantů a systémů odstraňujících volné radikály (free-radical scavenging systems) – [zhodnoceno 5]. Kromě zinku a vitamínů, existuje minimálně 40 stopových prvků (micronutrients) nezbytných v lidské stravě [38] a stárnutí zvyšuje nutnost jejich doplňování pro předcházení se stářím spojeného poškození mitochondrií a dalších buněčných prvků. Avšak samotné užívání antioxidantů nemusí být dostatečné k udržování buněčných komponent bez ROS poškození. Tudíž LRT je důležitá díky nahrazování lipidů poškozených kvůli ROS [7].

U zvířecích studií kde byly podávány dietní antioxidanty, došlo k částečnému zvrácení, se stářím souvisejících, poklesů buněčných antioxidantů a aktivit mitochondriálních enzymů a zabránilo tak ve většině k poklesu činnosti mitochondrií. Například u hlodavců krmených antioxidantovými doplňky, bylo zjištěno, že brání rozvoji/progresi určitých, se stářím spojených změn aktivity enzymů elektronového transportního řetězce mozkových mitochondrií (changes in cerebral mitochondrial electron transport chain enzyme activities) [39,40]. Studie na zvířatech tedy ukázaly, že antioxidanty mohou z části předcházet se stářím spojovaným změnám v mitochondriální funkčnosti. Avšak, samotné antioxidanty nemohou zcela eliminovat ROS poškození mitochondrií, a to je důvodem, proč je LRT důležitým doplňkem k antioxidační výživové doplňkové léčbě (antioxidant dietary supplementation) [7].

Výživové antioxidanty mohou rovněž změnit patogenní procesy určitých onemocnění [5,7,33,41]. Například se ukázalo, že podávání antioxidantů má určité nervověochranné efekty (neuroprotective effects) [42]. Potravní užívání antioxidantů se ukázalo jako prevence se stářím spojované mitochondriální dysfunkce a poškození, brání se stářím spojenému poklesu imunity a jiných funkcí a prodlužuje střední délku života u laboratorních zvířat [5,7,42-44].

 

Předklinické studie (PRECLINICAL STUDIES) využívající léčbu náhradou lipidů (LRT)

 

LRT nahrazuje poškozené buněčné a mitochondriální membránové phospholipidy a další lipidy, které jsou důležité stavební a funkční komponenty všch biologických membrán [7]. Jedním takovým potravním doplňkem je NTFactor®. Tento doplněk byl úspěšně použit u zvířecích a u klinických studií náhrady lipidů [45,46]. NTFactors lipidy v kapslích jsou chráněny před oxidací ve střevech a mohou být absorbovány a přenášeny do tkání bez přílišného poškození. NTFactos obsahuje různé druhy komponent, zahrnující fosfolipidy, glycofosfolipidy a další lipidy, živiny (nutrients), probiotika, vitaminy, minerály a výtažky z rostlin (Tabulka 1).

NTFactor byl rovněž použit u studií u laboratorních zvířat. U zestárlých hlodavců Seidman a kol. [47] nalezl, že NTFactor® zabránil ztrátě sluchu asociovanou se stárnutím a posunul práh slyšení z 35-40 dB u kontrolních zestárlých zvířat o 13-17 dB ve studované skupině (P<0.005). (pozn: P<0.005 je nejaká hodnota štatistickej spoľahlivosti výsledku, toto by malo značiť, že dané tvrdenie o zlepšení o 13-17 dB je spoľahlivé na 99,5%) Také objevili, že NTFactor uchoval funkci kochleárních (nacházejících se v sluchovém aparátu) mitochondrií (cochlear mitochondrial function), jak bylo změřeno zkouškou přenosu Rhodaminu-123 [48] a zvýšil výkon mitochondrií (mitochondrial function) o 34%. NTF rovněž zabránil se stářím spojeným ztrátám mitochondriálního DNA (age-related mitochondrial DNA deletions) nalézaném v kochleáru (cochlear – součást vnitřního sluchového ústrojí) [47]. LRT tedy byla úspěšná při předcházení se stářím spojované ztráty sluchu a poškození mitochondrií u hlodavců.

 

Klinické studie používající léčbu náhradou lipidů

LRT byla úspěšně použita u klinických studií na snížení únavy a ochranu buněčných a mitochondriálních membrán od poškození způsobeného ROS/RNS [45,46]. Například byl užíván NTFactor ve směsi vitamínů a minerálů (název produktu - Propax®) u pacientů s rakovinou, za účelem snížení negativních účinků chemoterapie, jako je například chemoterapií vyvolaná únava, nevolnost od žaludku, zvracení a další vedlejší efekty spojené s chemoterapií. [49]. Tato dvojitá studie, kontrolovaná placebo vzorkem, u pacientů s rakovinou léčených chemoterapií ukázala, že doplňkové podávání Propax LRT vede ke zlepšení od únavy, žaludečních nevolností, průjmů, zhoršené chuti, zácpy (constipation), nespavosti a dalších ukazatelů kvality života [49]. Při testu Propaxu, pacienti uváděli rapidní zlepšení od průjmů, porušeného vnímání chuti (impaired taste), únavy, chuti k jídlu, pocitu nemocnosti (sick feeling) a dalších ukazatelů kvality života [49].

Propax obsahující NTFactor byl použit u výživové LRT studie u pacientů s těžkou chronickou únavou ke snížení jejich únavy [45]. Použitím Piperovy stupnice únavy (Piper Fatigue Scale [23]) jsme zjistili, že došlo zhruba k 40.5%nímu snížení (P<0.0001) z těžké na středně těžkou únavu po osmi týdnech podávání doplňku Propax obsahující NTFactor (Tabulka 2). Nedávno jsme zkoumali efekty NTFactoru u subjektů se střední a mírnou únavou s cílem určit, zda se jejich mitochondriální funkce zlepší podáváním NTFactoru [46]. Měření bylo realizováno měřením přenosu a úbytku Rhodaminu-123 a únavové stupnice. Užívání NTFactoru po dobu 8 nebo 12 týdnů vedlo k 33% a 35% redukci únavy (P<0.001) (Tabulka 2) [46]. U této klinické studie byla dobrá shoda mezi snížením únavy a nárůstem výkonu mitochondrií. Už po 8 týdnech LRT s NTFactorem došlo k výraznému zlepšení výkonu mitochondrií (P<0.001) a po 12 týdnech doplňkového podávání NTFactoru byla shledána funkčnost mitochondrií podobná jako u mladých a zdravých dospělých jedinců. [46]. Po 12 týdnech užívání doplňku subjekty přerušili užívání na dobu dalších 12týdnů a jejich únava a činnost mitochondrií byly opět změřeny. Po 12 týdenním „vyplavovacím“ období (wash-out period) byla únava a funkce mitochondrií ve střední hodnotě mezi původní počáteční hodnotou a tou, která byla zjištěna po 12 týdnech podávání doplňku, což naznačuje, že je pravděpodobně potřeba nepřetržitá LRT, aby docházelo k zlepšení funkčnosti mitochondrií a udržení nízkých únavových hodnot [46]. Výsledky naznačují, že u subjektů se střední a silnou únavou může potravinová LRT výrazně zlepšit a dokonce obnovit funkčnost mitochnodrií a výrazně zlepšit únavu. S použitím Piperovy stupnice únavy námi nepublikovaná data na malém počtu pacientů s CFS (a/nebo FMS) naznačují, že LRT plus antioxidanty podávané po dobu 8 týdnů snižují střední až silnou únavu o 43.1% (tabulka 2).


Závěr


Pokud je funkce mitochondrií narušena/poškozena, tak jako během středně silné až silné únavy, tak výsledná energie, která je k dispozici buňkám je omezena na Krebsův cyklus a anaerobní metabolismus. Je řada okolností a látek (substances), které mohou narušit mirochondriální funkci, ale peroxidace a poškození mitochondriálních membránových lipidů jsou pravděpodobně jedny z nejdůležitějších efektů [35,39,50]. Výkon mitochondrií, zdá se, přímo souvisí s únavou a pokud pacienti pociťují středně silnou až silnou únavu, znamená to, že jejich mitochondriální funkce (správná funkce mitochondrií) je nevyhnutelně poškozena.

Únava je komplexní jev určovaný více faktory, zahrnujíce psychické zdraví [22,23], ale na biochemické úrovni se únava týká metabolické energie dostupné tkáním a buňkám, zejména díky mitochondriálnímu transportu elektronů (mitochondrial electron transport). Proto neporušenost mitochondriálních membrán je kritickým předpokladem pro buněčnou funkčnost a energetický metabolismus. Pokud jsou mitochondriální membránové lipidy poškozeny oxidací, musí být opraveny nebo nahrazeny, aby byla udržena tvorba buněčné energie k zmírnění únavy. Během stárnutí a u mnoha onemocnění, včetně únavových nemocí, se objevuje ROS/RNS vyvolaná akumulace zoxidovaných mitochondriálních lipidů. Selhání opravy nebo náhrady těchto poškozených molekul v míře, která dále zvyšuje jejich poškození, vede k narušení funkčnosti mitochondrií.

Poškození mitochondriální membrány a následná nefunkčnost způsobená ROS/RNS může rovněž vést k zvýšenému počtu změn v mitochondriální DNA (zejména mutacím a ztrátam DNA (especially mutations and deletions)). Mitochondriální teorie stárnutí praví, že rozvoj chronických degenerativních onemocnění je částečne následkem nashromážděných oxidačních poškození mitochondriálních membrán a DNA v průběhu času [29,30,41,43]. Poškození mitochondriálních membrán a DNA se zdá být rovněž spjaté s etiologií (původem) degenerativních onemocnění asociovaných se stárnutím [41,51].

Obnovení mitochondriální membránové celistvosti, viskozity (fluidity) a dalších vlastností je zásadní pro optimální fungování elektronového transportního řetězce (electron transport chain). Schopnost držet peroxidaci membránových lipidů a poškození DNA pod kontrolou bude pravděpodobně hrát významnou roli při zmírňování rozvoje degenerativních nemocí spojených se stářím [41,43,52]. Potravinová LRT plus antioxidanty se prokázali jako hodnotný nástroj pro udržení mitochondriální funkce a předcházení únavě a měly by být důležitou součástí léčebných postupů u CFS a jiných únavových onemocnění [7].

 

 

TABULKA 1. Složení přípravku NTFactor® - potravinového doplňku LRT [7].

NT Factor je výživová sada, která je získávána (extrahovaná) a připravována použitím patentovaného procesu, který chrání lipidy před oxidací. Navíc jsou do přípravku přidány živiny (nutrients), vitamíny a probiotické organismy. NTF obsahuje následující přísady/složky:

Glykofosfolipidy (Glycophospholipids):

Polynenasycený fosfátidycholin (polyunsaturated phosphatidylcholine), další polynenasycené fosfatidylní lipidy (other polyunsaturated phosphatidyl lipids), glykolipidy (glycolipids) a další lipidy jako cardiolipin a sterolové lipidy.

Probiotika (Probiotics):

Bifido bacterium, Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus bacillus v sublimačně usušené mikrozapouzdřené formě s vhodnými růstovými živinami (in a freeze-dried microencapsulated form with appropriate growth nutrients).

Potravinové doplňky, vitamíny a růstová média (Food Supplements, Vitamins and Growth Media):

bakteriální růstový faktor na podporu probiotického růstu (bacterial growth factors to support probiotic growth), včetně odtučněných rýžových otrub (defatted rice bran), argininu (arginine), extrakt z vlákna červené řepy (beet root fiber extract), černá třtinová melasa? (black strap molasses), glycine, sulfát/sulfid hořčíku (magnesium sulfate), para-amino-benzoate, výtažek z pórku (leek extract), pantethine (bifidus růstový faktor), taurine, výtažek z česneku, boroglukonát vápníku (calcium borogluconate), výtažek z artyčoku ( artichoke extract), citronan draslíku (potassium citrate), sulfát/sulfid vápníku (calcium sulfate), spirulina, bromelain, přírodní vitamín E , askorbát vápníku ( calcium ascorbate), kyselina alfa-lipoová, oligosacharidy (oligosaccharides), vitamín B-6, niacinamid, riboflavin, inositol, niacin, pantotenát vápníku (calcium pantothenate), thiamin, vitamín B-12, kyselina listová, pikolinát chrómu (chromium picolinate).

NTFactor® je registrovaná obchodní značka firmy Nutritional Therapeutics, Inc., P.O. Box 5963, Hauppauge, NY 11788 (Tel: +1-800-982-9158), Website: www.propax.com


TABULKA 2. Účinky potravinového doplňku NTFactor® podle skóre Piperovy stupnice únavy.

Pacienti

počet

Průměrný věk

Doba užívání NTFactor®

Redukce únavy podle Piperovy stupnice (%)

Reference

Chronická únava

34

50.3

8 týdnů

40.5**

45

Chronická únava

20

68.9

12 týdnů

35.5*

46

CFS (a/nebo FMS‡)

15

44.8

8 týdnů

43.1*

--

**P<0.0001, *P<0.001 porovnáno s daty bez doplňků
‡ Fibromyalgia Syndrome, 5/15

 


REFERENCE


1. Huang H, Manton KG. The role of oxidative damage in mitochondria during aging: a review. Front Biosci 2004; 9:1100-1117.
2. Kanno T, Sato EE, Muranaka S, Fujita H, Fujiwara T, Utsumi T, Inoue M, Utsumi K. Oxidative stress underlies the mechanism for Ca(2+)-induced permeability transition of mitochondria. Free Radical Res 2004; 38(1):27-35.
3. Nicolson GL, Poste G, Ji T. Dynamic aspects of cell membrane organization. Cell Surface Rev 1977; 3:1-73.
4. Subczynski WK, Wisniewska A. Physical properties of lipid bilayer membranes: relevance to membrane biological functions. Acta Biochim Pol 2000; 47:613-625.
5. Logan AC, Wong C. Chronic fatigue syndrome: oxidative stress and dietary modifications. Altern Med Rev 2001; 6(5): 450-459.
6. Manuel y Keenoy B, Moorkens G, Vertommen J, De leeuw I. Antioxidant status and lipoprotein peroxidation in chronic fatigue syndrome. Life Sci 2001; 68:2037-2049.
7. Nicolson GL. Lipid replacement as an adjunct to therapy for chronic fatigue, anti-aging and restoration of mitochondrial function. J Am Nutraceut Assoc 2003; 6(3):22-28.
8. Harris WS. n-3 fatty acids and lipoproteins: comparison of results from human and animal studies. Lipids 1996; 31:243-252.
9. Connor WE. Importance of n-3 fatty acids in health and disease. Am J Clin Nutr 2000; 71:S171-S178.
10. Butcher G, Hengstler HC, Schindler P, Meier C. n-3 polyunsaturated fatty acids in coronary heart disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2002; 112:298-304.
11. Belluzzi A. n-3 fatty acids for the treatment of inflammatory bowel diseases. Proc Nutr Soc 2002; 61:391-393.
12. Calder PC. Dietary modification of inflammation with lipids. Proc Nutr Soc 2002; 61:345-358.
13. Grimble RF. Nutritional modulation of immune function. Proc Nutr Soc 2001; 60:389-397.
14. Hajri T, Abumrad NA. Fatty acid transport across membranes: relevance to nutrition and metabolic pathology. Annu Rev Nutr 2002; 22:383-415.
15. Hamilton JA. Fatty acid transport: difficult or easy? J Lipid Res 1998; 39(3):467-481.
16. Fellmann P, Herve P, Pomorski T, Muller P, et al. Transmembrane movement of diether phospholipids in human erythrocytes and human fibroblasts. Biochem 2000; 39:4994-5003.
17. Conner SD, Schmid SL. Regulated portals of entry into the cell. Nature 2003; 422:37-44.
18. Mansbach CM, Dowell R. Effect of increasing lipid loads on the ability of the endoplasmic reticulum to transport lipid to the Golgi. J Lipid Res 2000; 41:605-612.
19. Kroenke K, Wood DR, Mangelsdorff AD, et al. Chronic fatigue in primary care. Prevalence, patient characteristics, and outcome. JAMA 1988; 260:929-934.
20. Morrison JD. Fatigue as a presenting complaint in family practice. J Family Pract 1980; 10:795-801.
21. Piper BF, Dribble SL, Dodd MJ, et al. The revised Piper Fatigue Scale: psychometric evaluation in women with breast cancer. Oncol Nursing Forum 1998; 25:667-684.
22. McDonald E, David AS, Pelosi AJ, Mann AH. Chronic fatigue in primary care attendees. Psychol Med 1993; 23:987-998.
23. Piper BF, Linsey AM, Dodd MJ. Fatigue mechanism in cancer. Oncol Nursing Forum 1987; 14:17-23.
24. Richter C, Par JW, Ames B. Normal oxidative damage to mitochondrial and nuclear DNA is extensive. Proc Nat Acad Sci USA 1998; 85:6465-6467.
25. Wei YH, Lee HC. Oxidative stress, mitochondrial DNA mutation and impairment of antioxidant enzymes in aging. Exp Biol Med 2002; 227:671-682.
26. Harman D. Aging: A theory based on free radical and radiation chemistry. J Gerontol 1956; 2:298-300.
27. Halliwell B. Role of free radicals in the neurodegenerative diseases: therapeutic implications for antioxidant treatment. Drugs Aging 2001; 18:685-716.
28. Tan, NSS, Vinckenbosch NS, Liu N, Yasmin P, Desvergne R, et al. Selective cooperation between fatty acid binding proteins and peroxisome proliferator-activated receptors in regulating transcription. Mol Cell Biol 2002; 22:5114-51127.
29. Chen D, Cao G, Hastings T et al. Age-dependent decline of DNA repair activity for oxidative lesions in rat brain mitochondria. J Neurochem 2002; 81:1273-1284.
30. Xu D, Finkel T. A role for mitochondria as potential regulators of cellular life span. Biochem Biophysics Res Commun 2002; 294:245-248.
31. Richards RS, Roberts TK, McGregor NR, et al. Blood parameters indicative of oxidative stress are associated with symptom expression in chronic fatigue syndrome. Redox Rep 2000; 5:35-41.
32. Felle S, Mecocci P, Fano G, et al. Specific oxidative alterations in vastus lateralis muscle of patients with the diagnosis of chronic fatigue syndrome. Free Radical Biol Med 2000; 29:1252-1259.
33. Pall ML. Elevated, sustained peroxynitrite levels as the cause of chronic fatigue syndrome. Med Hypotheses 2000; 54:115-125.
34. Castro L, Rodriguez M, Radi R. Aconitase is readily inactivated by peroxynitrite, but not by its precursor, nitric oxide. J Biol Chem 1994; 269:29409-29415.
35. Radi R, Rodriguez M, Castro L, Telleri R. Inhibition of mitochondrial electronic transport by peroxynitrite. Arch Biochem Biophys 1994; 308:89-95.
36. Manuel y Keenoy B, Moorkens G, Vertommen J, et al. Magnesium status and parameters of the oxidant-antioxidant balance in patients with chronic fatigue: effects of supplementation with magnesium. J Am Coll Nutr 2000; 19:374-382.
37. De AK, Darad R. Age-associated changes in antioxidants and antioxidative enzymes in rats. Mech Ageing Dev 1991; 59:123-128.
38. Ames BM. Micronutrients prevent cancer and delay aging. Toxicol Lett 1998; 102:1035-1038.
39. Sharman EH, Bondy SC. Effects of age and dietary antioxidants on cerebral electron transport chain activity. Neurobiol Aging 2001; 22:629-634.
40. Sugiyama S, Yamada K, Ozawa T. Preservation of mitochondrial respiratory function by coenzyme Q10 in aged rat skeletal muscle. Biochem Mol Biol Int 1995; 37:1111-1120.
41. Lin M, Simon D, Ahn C, Lauren K, Beal MF. High aggregrate burden of somatic mtDNA point mutations in aging and Alzheimer's disease brain. Human Mol Genet 2002; 11:133-145.
42. Matthews RT, Yang L, Browne S, et al. Coenzyme Q10 administration increases brain mitochondrial concentrations and exerts neuroprotective effects. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 95:8892-8897.
43. Miquel, J. Can antioxidant diet supplementation protect against age-related mitochondrial damage? Ann NY Acad Sci 2002; 959:317-347.
44. De AK, Darad R. Age-associated changes in antioxidants and antioxidative enzymes in rats. Mech Ageing Dev 1991; 59:123-128.
45. Ellithorpe RR, Settineri R, Nicolson GL. Pilot Study: Reduction of fatigue by use of a dietary supplement containing glycophospholipids. J Am Nutraceut Assoc 2003; 6(1):23-28.
46. Agadjanyan M, Vasilevko V, Ghochikyan A, Berns P, Kesslak P, Settineri R, Nicolson GL. Nutritional supplement (NTFactor) restores mitochondrial function and reduces moderately severe fatigue in aged subjects. J Chronic Fatigue Syndr 2003; 11(3):23-26.
47. Seidman M, Khan MJ, Tang WX, Quirk WS. Influence of lecithin on mitochondrial DNA and age-related hearing loss. Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 127:138-144.
48. Kim MJ, Cooper DD, Hayes SF, Spangrude GJ. Rhodamine-123 staining in hematopoietic stem cells of young mice indicates mitochondrial activation rather than dye efflux. Blood 1998; 91:4106-4117.
49. Colodny L, Lynch K, Farber C, Papish S, et al. Results of a study to evaluate the use of Propax to reduce adverse effects of chemotherapy. J Am Nutraceut Assoc 2000; 2:17-25.
50. Paradies G, Petrosillo G, Pistolese M, Ruggiero F. Reactive oxygen species affect mitochondrial electron transport complex I activity through oxidative cardiolipin damage. Gene 2002; 286:135-141.
51. Kowald A. The mitochondrial theory of aging: do damaged mitochondria accumulate by delayed degradation? Exp Gerontol 1999; 34:605-612.
52. Johns DR. 1995. Seminars in medicine of Beth Israel Hospital, Boston: Mitochondrial DNA and Disease. New Engl J Med 1995; 333:638-44.

 

(díky za překlad injenierovi a korekci mmichalovi)

Powered by Drupal - Modified by Danger4k