Soc.poisťovňa-tabuľka miery poklesu zár.činnosti podľa druhu postihnutia orgánov-SR

Príloha č. 4
k zákonu č. 461/2003 Z. z.

Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti
podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov

KAPITOLA I - INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Vírusové infekcie a bakteriálne choroby, zoonózy, protozoárne choroby, riketsiózy, helmintózy, mykózy a ich následky

 

 

   a) ľahké formy s funkčným obmedzením ľahkého stupňa, so zníženou výkonnosťou organizmu

20 - 30

 

   b) stredne ťažké formy s postihnutím funkcie niektorých orgánov, systémov alebo formy chronické, pomaly progredujúce s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu

40 - 50

 

Posudkové hľadisko:

Ak infekčná choroba vyvolá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, určí sa miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa prevažujúceho funkčného postihnutia orgánu (systému) a vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu.

 

2.

Ochorenia vírusom získanej ľudskej imunodeficiencie (HIV)

 

2.1.

AIDS s ťažšími alebo občasnými klinickými príznakmi, so značným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu

20 - 30

2.2.

AIDS, úplne rozvinutý, s orgánovými komplikáciami a zlyhávaním imunity

70 - 80

 

Posudkové hľadisko:

HIV pozitivita bez klinickej symptomatológie nepredpokladá pokles schopnosti sústavnej zárobkovej činnosti.

Sprievodné duševné prejavy sa posúdia psychologickým a psychiatrickým vyšetrením.

 

3.

Tuberkulóza a iné mykobakteriózy

 

3.1.

Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva

 

 

   a) počas aktívneho štádia ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa alebo s komplikáciami

50 - 60

 

   b) počas aktívneho štádia ochorenia, bez obmedzenia pľúcnych funkcií a výkonnosti organizmu

20 - 30

 

   c) tuberkulóza v inaktívnom štádiu, bez poruchy dýchacích funkcií

10

3.2.

Tuberkulóza iných orgánov a systémov

 

 

   a) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami

50 - 60

 

   b) počas aktivity ochorenia, bez funkčného obmedzenia

20 - 30

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity ochorenia, obmedzenia pľúcnych funkcií a celkového stavu organizmu.

 


KAPITOLA II - CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV

Všeobecné posudkové hľadisko:

    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pre chorobu krvi a krvotvorných orgánov sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, podľa porúch orgánových funkcií, pôsobenia na iné orgány a podľa vplyvu na celkový stav organizmu.


 

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Strata sleziny

(bez prítomnosti krvnej choroby)

10

2.

Chronická lymfatická leukémia (myeloidná)

 

 

   a) s miernymi prejavmi, v remisii
(bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie)

10 - 20

 

   b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s potrebou opakovanej hematologickej liečby, v remisii, znížená výkonnosť organizmu

25 - 35

 

   c) s ťažkými prejavmi

60 - 70

 

veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu, v sústavnej hematologickej liečbe s opakovanými hospitalizáciami

 

3.

Plazmocytóm (myelóm)

 

 

   a) s miernymi prejavmi, v remisii bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie

10 - 20

 

   b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, so zníženou výkonnosťou organizmu

25 - 35

 

   c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl hemoglobínu, typickými bolesťami, osteolýzou, poruchou funkcie obličiek a zníženou výkonnosťou organizmu

70 - 80

4.

Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm), primárne lokalizovaný non-Hodgkinov lymfóm

 

 

   a) s ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti

10 - 20

 

   b) so stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením výkonnosti organizmu

25 - 35

 

   c) s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu

70 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Po skončení hematologického liečenia treba spravidla do dvoch rokov po stabilizácii zdravotného stavu, výsledku od liečby, určiť mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.

 

5.

Malígne lymfómy

 

 

   a) akútne stavy

70 - 80

 

   b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou s miernymi klinickými prejavmi a  zníženou výkonnosťou organizmu

35 - 45

6.

Myeloproliferačné ochorenia

(napr. polycytémia, trombocytémia, myelofibróza)

 

 

   a) ľahká forma s miernymi prejavmi, v dobrom celkovom stave

10 - 20

 

   b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou s miernymi klinickými prejavmi a  zníženou výkonnosťou organizmu

20 - 40

 

   c) s ťažkými prejavmi,
anémia pod 10 g/dl hemoglobínu, trombocytopénia pod 80 000/ml, zväčšenie sleziny, polycytémia

60 - 70

7.

Terapeutické odstránenie sleziny pre chorobu krvi

 

 

   a) počas rekonvalescencie, do stabilizácie zdravotného stavu

50 - 70

 

   b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po jednom roku)

15

8.

Akútna leukémia (lymfatická, myeloidná)

 

 

   a) aktívne prejavy ochorenia

70 - 80

 

   b) v štádiu remisie, po dvojročnej stabilizácii zdravotného stavu, pri stacionárnom klinickom a laboratórnom náleze, so zníženou výkonnosťou organizmu

30 - 40

9.

Anémia (bez ohľadu na etiológiu)

 

 

so závažnými prejavmi

(pod 10 g/dl hemoglobínu, opakované podávanie transfúzií, trvalá imunosupresívna liečba, podstatné zníženie výkonnosti organizmu)

25 - 35

10.

Panmyelopatia s ťažkou trombocytopéniou

(trombocytopénia pod 20 000/ml, granulocytopénia pod 1 000/ml)

60 - 70

11.

Krvácavé stavy (bez ohľadu na etiológiu, podľa sklonu ku krvácaniu, obmedzenie výkonnosti organizmu)

 

 

   a) forma so zriedkavým krvácaním, s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu

10 - 20

 

   b) s častým (niekoľkokrát ročne) typickým krvácaním, príp. komplikáciami s krvácaním a podstatným obmedzením výkonnosti organizmu

30 - 40

 

   c) ťažká forma, krvácanie už pri ľahkých úrazoch, s ťažkým postihnutím pohyblivosti a výkonnosti organizmu

50 - 60

KAPITOLA III - PORUCHY IMUNITY

ODDIEL A - IMUNODEFICITNÉ STAVY

    Všeobecné posudkové hľadisko: Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby. Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia). Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Deficity protilátkovej imunity s postihnutím funkcie lymfocytov B, s častým výskytom mikrobiálnych infekcií (sinusitíd, pneumónií, zápalov močových ciest, adnexitíd a pod.),
so zníženou výkonnosťou organizmu

20 - 30

2.

Deficity imunity bunkového typu s defektom alebo znížením množstva T-lymfocytov a
s výskytom plesňových a parazitárnych infekcií

20 - 30

3.

Deficity imunity fagocytárneho systému s nedostatkom alebo absenciou fagocytujúcich buniek alebo poruchou jednotlivých fáz fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými infekciami, pyogénnymi abscesmi, flegmonóznymi zápalmi aseptickými stavmi

20 - 30

4.

Deficity imunity komplementového systému s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie jednotlivých komplementových komponentov a podstatným poklesom celkovej výkonnosti organizmu

20 - 30

5.

Kombinované poruchy imunity sprevádzané dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi infekčnými prejavmi s podstatným znížením celkovej výkonnosti organizmu

20 - 30

6.

Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe, s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu

70 - 80

ODDIEL B - HYPERIMÚNNE STAVY

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Systémové ochorenia spojivového tkaniva

 

 

   a) poruchy ľahkého stupňa

10 - 20

 

   b) poruchy stredného stupňa

30 - 40

 

   c) poruchy ťažkého stupňa

60 - 70

 

Posudkové hľadisko:

Pri určení miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa vychádza z funkčného postihnutia organizmu,  aktivity chorobného procesu, vplyvu na celkový stav organizmu a  prípadných ďalších komplikácií.

 

ODDIEL C - CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

   a) stredná forma so závažným poklesom celkovej výkonnosti organizmu

30 - 40

 

   b) ťažká forma so stratou zárobkovej schopnosti z hľadiska duševných a telesných schopností

70 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí pri klinicky dokázanom CFS,
s pozitivitou všetkých hlavných kritérií, pri pozitivite aspoň šiestich vedľajších symptómov a aspoň troch fyzikálnych kritérií (podľa Holmesa).

 

KAPITOLA IV - ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK

    Všeobecné posudkové zásady: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poruchách látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou závisí od dôsledkov týchto porúch. Odchýlky od normy
v laboratórnych hodnotách nepodmieňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Cukrovka

 

 

   a) kompenzovateľná diétou alebo diétou a perorálnymi antidiabetikami, bez komplikácií

10 - 20

 

   b) kompenzovateľná inzulínom a diétou, bez komplikácií, s ohľadom na pracovné zaradenie

20 - 30

 

   c) ťažko kompenzovateľná inzulínom, s opakovanými stavmi kolísania hodnôt glykémie a diabetickými komplikáciami (chronické komplikácie cukrovky, angiopatia, neuropatia, diabetická noha)

50 - 60

 

2.

Dna

10 - 20

 

Posudkové hľadisko:

Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich komplikácií z postihnutia kĺbov a orgánov.

 

3.

Poruchy metabolizmu tukov

5 - 10

 

Posudkové hľadisko:

Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich komplikácií z postihnutia orgánov alebo systémov.

 

4.

Alimentárna obezita

 

 

   a) ťažká nadváha - so závažným poklesom výkonnosti organizmu, neovplyvniteľná liečbou a diétou (BMI nad 40, RW nad 200 %)

25 - 35

 

   b) ťažká nadváha s komplikáciami (ventilačnou poruchou a s postihnutím kardiovaskulárneho systému)

60 - 70

 

Posudkové hľadisko:

Obezita nepodmieňuje pokles schopnosti zárobkovej činnosti. Následky a sprievodné postihnutia najmä srdcovocievneho, pľúcneho systému alebo podporného a pohybového aparátu môžu byť príčinou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Hodnotí sa relatívna hmotnosť (RW) a index telesnej hmotnosti (BMI).

 

5.

Fenylketonúria

 

 

   a) ľahká forma (bez prejavov poškodenia mozgu)

20 - 30

 

   b) ťažká forma (s prejavmi poškodenia mozgu)

50 - 70

 

Posudkové hľadisko:

Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich komplikácií z postihnutia orgánov a systémov.

 

 

6.

Mukoviscidóza (cystická fibróza) pľúc s komplikáciami z poškodenia podžalúdkovej žľazy a pečene

 

 

   a) ľahký stupeň
(bronchitída ľahkého stupňa, porucha ventilácie ľahkého stupňa, normálna stolica, telesný vývoj zodpovedajúci veku)

10 - 20

 

   b) stredný stupeň
(peribronchiálne infiltrácie, začínajúce bronchiektázie, začínajúci emfyzém, stredne ťažká ventilačná porucha, časté a riedke stolice)

35 - 45

 

   c) ťažký stupeň
(ťažká bronchitída, bronchiektázie, emfyzém, porucha ventilácie ťažkého stupňa, riedka stolica, ťažká porucha funkcie podžalúdkovej žľazy a pečene)

60 - 80

7.

Postihnutia hypofýzy

 

7.1.

Hypopituitarizmus dospelých

(insuficiencia predného laloka hypofýzy, Simmondsova kachexia, Sheehanov syndróm, posthypofyzektomický syndróm)

 

 

   a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu, pri dobrej hormonálnej substitúcii

10 - 20

 

   b) s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu pri substitučnej hormonálnej liečbe

50 - 80

7.2.

Hypofyzárny nanizmus (telesná výška nedosahuje 120 cm)

45

7.3.

Akromegália

 

 

   a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu

5 - 10

 

   b) s komplikáciami (artropatia, postihnutie srdca, adynamia)

40 - 50

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa adynamie a prítomných orgánových komplikácií.

 

7.4.

Gigantizmus

5 - 10

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa zníženej svalovej sily.

 

7.5.

Diabetes insipidus kompenzovaný substitučnou liečbou, ak príčinou choroby nie je nádorové ochorenie

10 - 20

7.6.

Nádory hypofýzy

 

 

   a) počas chirurgickej a onkologickej liečby

80

 

   b) neliečiteľné formy

90

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch) so závažnejšími komplikáciami.

30 - 55

 

Posudkové hľadisko:

Posudzuje sa typ nádoru, neurologická symptomatológia, vplyv na psychiku, zmyslové funkcie a hormonálnu aktivitu.

 

8.

Hypotalamické syndrómy s endokrinnou manifestáciou

 

 

   a) v kompenzovanom stave

10 - 20

 

   b) pri rozvinutých komplikáciách, pri podstatnom obmedzení výkonnosti organizmu

30 - 60

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa druhu poruchy s ohľadom na prítomné komplikácie (poruchy prijímania potravy a tekutín, obezitu, vegetatívne poruchy, galaktoreu a pod.).

 

9.

Poruchy funkcie štítnej žľazy

 

9. 1.

Hyperfunkcia štítnej žľazy

 

 

   a) ľahkého stupňa, kompenzovaná liečbou (prevažne vegetatívne poruchy)

5 - 10

 

   b) stredného stupňa, s pretrvávajúcimi orgánovými a psychickými zmenami

30 - 50

 

   c) ťažkého stupňa, chudnutie, tyreotoxické poškodenie srdca, závažné očné postihnutia, psychické zmeny vyžadujúce odbornú psychiatrickú liečbu

60 - 70

9.2.

Hypofunkcia štítnej žľazy

 

 

a) dlhodobo kompenzovaná substitúciou (stavy po operáciách štítnej žľazy s miernymi poruchami)

5 - 10

 

   b) nedostatočne kompenzovaná substitučnou liečbou, s prítomnými komplikáciami a s obmedzením výkonnosti organizmu

20 - 30

9.3.

Zhubný nádor štítnej žľazy

 

 

   a) počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   b) neliečiteľné formy

90

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 40

10.

Tetánia, tetanický syndróm

 

 

stredného stupňa

(veľké záchvaty kŕčov viackrát do mesiaca, ťažšie alebo častejšie orgánové spazmy, najmä bronchiálne spazmy)

20 - 30


 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa klinických prejavov a počtu záchvatov. Normokalcemické a idiopatické tetanie majú spravidla ľahší priebeh ako tetanie strumiprivné. 


11.

Poruchy funkcie nadobličiek

 

11.1.

Chronická insuficiencia kôry nadobličiek

 

 

   a) ľahká forma
(rýchla unaviteľnosť organizmu, ortostatické poruchy, bez významnejšieho obmedzenia výkonnosti organizmu)

10 - 20

 

   b) stredne ťažká forma
(podstatné zníženie výkonnosti organizmu a nedostatočná reakcia na záťaž pri trvalej substitučnej liečbe)

30 - 40

 

   c) ťažká forma
(adynamia, poruchy elektrolytového, vodného metabolizmu, metabolizmu cukrov, so stratou hmotnosti, ťažkými žalúdočnými a črevnými prejavmi, málo účinná substitučná liečba)

60 - 70

11.2.

Hyperfunkcia kôry nadobličiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny syndróm)

 

 

Posudkové hľadisko:

Cushingov syndróm (iatrogénny) sa na účely určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti z posudkového hľadiska nehodnotí.

Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich symptómov z poškodenia orgánov alebo systémov (hypertenzia, insuficiencia srdca, diabetes mellitus, osteoporóza, psychické zmeny, svalová slabosť).

 

11.3.

Hyperfunkcia drene nadobličiek

 

 

   a) pri závažných prejavoch (paroxyzmálne alebo trvalé zvýšenie krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu, psychické zmeny, strata hmotnosti, počas chirurgickej liečby, v prípadoch neúspešnej farmakologickej liečby)

60 - 80

 

   b) po stabilizácii zdravotného stavu (s prihliadnutím na funkčné zmeny a pretrvávajúce symptómy)

20 - 30

KAPITOLA V - DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA

    Všeobecné posudkové hľadisko: Pri stanovení poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je potrebné prihliadnuť na vývoj osobnosti v afektívnej, emociálnej oblasti, schopnosti adaptácie, vplyvy prostredia, možnosti pracovného a sociálneho zaradenia.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Organické duševné poruchy, poruchy intelektu, emotivity, afektivity (organický psychosyndróm rôznej etiológie, perinatálne poškodenie, po úrazoch a zápaloch mozgu, metabolický a cievny pôvod)

 

 

 

   a) stredne ťažké formy

20 - 30

 

   b) ťažké poruchy (ťažká demencia)

50 - 80

2.

Schizofrénia, poruchy schizotypové a poruchy s bludmi

 

 

   a) stredne ťažké formy

35 - 45

 

   b) ťažké formy (floridný proces, ťažký defekt osobnosti)

50 - 80

3.

Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické)

 

 

   a) stredne ťažké formy

35 - 45

 

   b) ťažké formy

50 - 80

4.

Neurotické, stresové a somatomorfné poruchy

 

 

   a) stredne ťažké formy

15 - 20

 

   b) ťažké formy (napr. ťažké obsedantné neurózy)

60 - 70

5.

Poruchy osobnosti a poruchy správania

 

 

   a) stredne ťažké narušenie osobnosti s miernym obmedzením výkonnosti organizmu

20 - 30

 

   b) ťažké narušenie osobnosti so závažným obmedzením výkonnosti organizmu, dezintegrácia

50 - 80

6.

Mentálna retardácia

 

 

   a) ľahká mentálna retardácia (horné, stredné a dolné pásmo, IQ v pásme 50 - 69, s prihliadnutím na sociálnu prispôsobivosť)

40 - 60

 

   b) stredná mentálna retardácia (IQ v pásme 35 - 49)

80

 

   c) ťažká mentálna retardácia (IQ v pásme 20 - 34)

90

 

   d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20)

100

7.

Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus, toxikománia)

 

 

   a) stredne ťažká forma (do dvoch rokov od vzniku)

20 - 35

 

   b) ťažká forma

50 - 60

 

Posudkové hľadisko:

Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich symptómov z orgánového alebo psychického postihnutia uvedeného v tejto prílohe.

 

8.

Syndrómy porúch správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (mentálna anorexia, sexuálne poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou poruchou ani chorobou)

 

 

ťažké poruchy, poruchy ohrozujúce život, nezvládnuteľné primitívne pudové správanie, stavy v ústavnom liečení alebo stavy s ťažkou poruchou výživy a podstatným znížením výkonnosti organizmu (adynamia, anémia, hypoproteinémia)

70 - 80

KAPITOLA VI - CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU

 ODDIEL A - POSTIHNUTIE MOZGU

    Všeobecné posudkové hľadisko: Poškodenie mozgových funkcií sa prejavuje znížením vštiepivosti a koncentrácie, unaviteľnosťou, poruchami orientácie, stratou schopnosti adaptácie, psychickou a vegetatívnou labilitou (napr. poruchy spánku, afektívna labilita, vazomotorické poruchy, bolesti hlavy a pod.). Porucha osobnosti na báze porúch funkcií mozgu je charakteristická oploštením záujmov, otupením osobnosti, degradáciou osobnosti s poruchami nálad a ich ovládaním, s obmedzením schopnosti náhľadu, kritiky a kontaktu s okolím, od ľahkých až po najťažšie zmeny osobnosti. Postihnutie mozgu môže byť spôsobené poruchou vývoja mozgu, pôsobením vonkajšieho násilia (úrazu), choroby, toxických vplyvov, poruchami krvného zásobenia. Rozhodujúce na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je rozsah a stupeň pretrvávajúcich neurologických symptómov s ohľadom
na neurologický nález (dokázanými pyramídovými javmi zánikovými a iritačnými), psychické zmeny
s prihliadnutím na premorbidnosť osobnosti.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Poruchy osobnosti, poruchy správania a poruchy intelektu vyvolané ochorením, poškodením alebo dysfunkciou mozgu (encefalopatia, demencia, stavy po kraniocerebrálnom poranení, cievne poruchy, ložiskové ischémie mozgu, krvácanie do mozgu)

 

 

   a) ľahká forma

5 - 15

 

   b) stredne ťažká forma

20 - 30

 

   c) ťažká forma s narušením integrity mozgových funkcií

50 - 60

2.

Tvárové neuralgie (napr. neuralgie n. trigeminu)

 

 

   a) ľahká forma (zriedka sa vyskytujúce záchvaty bolesti)

5

 

   b) stredne ťažká forma (záchvaty bolesti sa vyskytujú častejšie, sú vyvolané už ľahkým podráždením)

20 - 30

 

   c) ťažké (časté záchvaty bolesti, niekoľkokrát do mesiaca, resp. trvalá bolesť alebo ataky bolestí viackrát týždenne)

45 - 55

3.

Migréna

 

 

   a) ľahká forma (záchvaty v priemere jedenkrát mesačne)

5

 

   b) stredne ťažká forma (častejšie záchvaty, spravidla jedenkrát týždenne)

10 - 20

 

   c) ťažká forma (dlhotrvajúce záchvaty so sprievodnými javmi, intervaly medzi záchvatmi len niekoľko dní, status migrenosus)

25 - 35

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa počtu záchvatov, dĺžky trvania záchvatu a výskytu sprievodných javov (vegetatívne poruchy, očné symptómy, iné dráždenie mozgu).

 

4.

Periférna paréza n. facialis

 

 

   a) jednostranná kompletná obrna alebo zohyzďujúca svalová kontraktúra

10 - 20

 

   b) obojstranná kompletná obrna s trvalými komplikáciami

30 - 40

5.

Čiastočné a úplné mozgové obrny (parézy, plégie pyramídového a extrapyramídového pôvodu, hodnotí sa dominantnosť končatiny)

 

 

   a) ľahké parézy dvoch končatín (frustné), prípadne akroparézy

10 - 20

 

   b) stredne ťažké parézy dvoch končatín

30 - 50

 

   c) ťažké parézy dvoch končatín

60 - 70

 

   d) plégia dvoch končatín

80

6.

Epileptické záchvaty a iné záchvatovité ochorenia

 

 

   a) sporadické veľké záchvaty spravidla jedenkrát ročne, malé záchvaty spravidla jedenkrát mesačne

5 - 10

 

   b) veľké záchvaty spravidla jedenkrát mesačne, malé záchvaty spravidla jedenkrát týždenne

10 - 20

 

   c) veľké záchvaty spravidla jedenkrát týždenne, malé záchvaty spravidla jedenkrát denne, bez duševných porúch

30 - 40

 

   d) série generalizovaných kaeových záchvatov, malé záchvaty niekoľkokrát denne, s poruchami osobnosti

60 - 70

 

   e) po troch rokoch od zániku záchvatov pri ďalšej nutnosti antikonvulzívnej liečby (pre pretrvávajúcu pohotovosť k záchvatom)

10

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa typu, počtu záchvatov a prípadných povahových zmien.

 

7.

Narkolepsia, hypersomnia

 

 

   a) ľahká forma, neobmedzujúca výkonnosť

10 - 20

 

   b) ťažká forma, obmedzujúca výkonnosť

30 - 40

8.

Postkomočný syndróm

10 - 20

9.

Stav po subarachnoideálnom krvácaní, aneuryzmy mozgových ciev

 

 

   a) ľahké poruchy

5 - 15

 

   b) stredne ťažké poruchy

25 - 50

 

   c) ťažké poruchy

65 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa výsledného funkčného neurologického, psychiatrického a psychologického nálezu s prihliadnutím na lokalizáciu aneuryzmy, zdroj krvácania a vykonaný operačný zákrok.

 

10.

Roztrúsená mozgomiechová skleróza

 

 

   a) ľahké formy, bez výraznejšej poruchy funkcie (benígne formy, spinálne, očné, vestibulárne poruchy, dysestézie, jeden atak choroby, Kurtského škála 1 - 2)

5 - 15

 

   b) ľahké formy obmedzujúce výkonnosť organizmu (ľahké centrálne hemiparézy, ľahké spastické paraparézy, Kurtského škála 3)

20 - 30

 

   c) stredne ťažké formy s poruchou motoriky a so zníženou výkonnosťou organizmu (Kurtského škála 4)

50 - 60

 

   d) ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane zvieračov, Kurtského škála nad 4)

70 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa neurologického nálezu (Kurtského škála), aktivity choroby a klinického priebehu.

 

11.

Parkinsonova choroba

 

 

   a) ľahká forma s ojedinelými mimovoľnými pohybmi, so znížením pohyblivosti

5 - 15

 

   b) stredne ťažká forma

30 - 40

 

   c) ťažká forma, s tremorom, rigiditou a bradykinézou

60 - 80

12.

Stavy po cievnych mozgových príhodách (prechodné ischemické ataky, hemoragické ikty a pod.)

 

 

   a) ľahké formy

5 - 15

 

   b) stredne ťažké formy

20 - 30

 

   c) ťažké formy (hemiparézy ťažkého stupňa, organický psychosyndróm)

50 - 70

 

   d) zvlášť ťažké formy (s ťažkým poškodením mozgových funkcií, hemiplégií končatín, organický psychosyndróm a pod.)

80 - 100

13.

Zápalové choroby mozgu a miechy, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy a polyneuropatie

 

 

   a) ľahké formy

5 - 15

 

   b) stredne ťažké formy

30 - 40

 

   c) ťažké formy

70 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa výslednej poruchy funkcie centrálnej nervovej sústavy a periférnej inervácie s prihliadnutím na neurologický, psychiatrický a psychologický nález, celkovú výkonnosť organizmu a diagnostikované ďalšie komplikácie.

 

14.

Mozgové nádory

 

 

   a) po odstránení nádoru počas onkologickej liečby

70

 

   b) neliečiteľné formy so stredne ťažkým až ťažkým poškodením mozgu

90

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu, s ľahkým reziduálnym neurologickým nálezom (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa neurologického, psychiatrického a psychologického nálezu, prípadne zmyslových porúch s ohľadom na možnosti operačného zákroku a výsledku onkologickej liečby.

 

ODDIEL B - POŠKODENIA MIECHY

Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa nervových porúch - parézy (plégie) na končatinách, porúch močového mechúra a konečníka. Hodnotí sa postihnutie dominantnej končatiny a stupeň parézy (plégie).

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Monoplégia

50

2.

Hemiplégia

75

3.

Paraplégia

75

4.

Kvadruplégia

100

5.

Monoparéza

 

 

    a) ľahká

20 - 25

 

    b) stredne ťažká

30 - 40

 

    c) ťažká monoparéza až plégia

45 - 50

6.

Hemiparéza

 

 

    a) ľahká

20 - 30

 

    b) stredne ťažká

40 - 50

 

    c) ťažká hemiparéza až plégia

75

7.

Paraparéza

 

 

   a) ľahká

20 - 30

 

   b) stredne ťažká

35 - 50

 

   c) ťažká paraparéza až paraplégia

75

8.

Kvadruparéza

60 - 90

KAPITOLA VII - CHOROBY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

ODDIEL A - ZRAK

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa zrakovej ostrosti dosiahnutej s korekciou do blízka a do diaľky, vyšetrením perimetra (zorného poľa) s ohľadom na intelektové schopnosti.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Stredná slabozrakosť

(zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou: maximum menšie ako 6/18 alebo lepšie ako 6/60; 3/10 - 1/10, kategória 1)

20 - 40

2.

Stredne ťažká slabozrakosť

(zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou: maximum menšie ako 6/60, minimum rovné alebo lepšie ako 3/60; 1/10 - 10/20, kategória 2)

40 - 60

3.

ťažká slabozrakosť

(zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou: maximum menšie ako 3/60, minimum rovné alebo lepšie ako 1/60; 1/20 - 1/50, kategória 3)

60 - 70

4.

Praktická slepota

(zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou 1/60, 1/50 až svetlocit alebo zúženie zorného uhla do 50 okolo centrálnej fixácie, aj keď centrálna ostrosť nie je postihnutá, kategória 4)

70 - 80

5.

Úplná slepota

(strata zraku zahrňujúca stavy od úplnej straty svetlocitu až po zachovanie svetlocitu s chybnou svetelnou projekciou, kategória 5)

80 - 90

6.

Chyby zorného poľa

 

 

   a) malé defekty zorného poľa

5 - 15

 

   b) úplné, polovičné alebo kvadrantové defekty obojstranné

20 - 25

 

   c) koncentrické zúženie obojstranné
(zúženie zorného poľa na 100 - 50 okolo centrálnej fixácie bez ohľadu na zrakovú ostrosť zodpovedá kategórii 3 - ťažká slabozrakosť - zraková ostrosť nie je postihnutá)

60 - 70

 

   d) centrálne skotómy znižujúce zrakovú ostrosť najmä do blízka
(nemožnosť čítania tlače bežnej veľkosti)

15 - 30

7.

Strata jedného oka (úrazového pôvodu) pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku

45

8.

Obrna hornej mihalnice s úplným uzatvorením očnej štrbiny, prípadne blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus

10 - 15

9.

Obrny očných svalov na jednom oku, ak je oko vylúčené z videnia

10 - 15

10.

Iné poruchy videnia

 

 

   a) trvalé diplopie pri pohľade dopredu

10 - 20

 

   b) strata binokulárneho videnia

10

11.

Iné poruchy a choroby oka

 

11.1.

ľahké, ustálené formy bez poruchy funkcie oka

5 - 15

11.2.

ľahké, dlhotrvajúce alebo ustálené formy čiastočne poškodzujúce funkciu oka, ktoré majú vplyv na pracovné zaradenie

5 - 15

 

   a) jednostranné

20 - 30

 

   b) obojstranné

40 - 50

11.3.

Ťažké, dlhotrvajúce, liečeniu vzdorujúce formy, trvale poškodzujúce zrakové funkcie

 

 

   a) jednostranné

40 - 50

 

   b) obojstranné

60 - 70

12.

Zhubný nádor oka

 

 

   a) počas onkologického liečenia

70 - 80

 

   b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do dvoch rokov)

40 - 60

ODDIEL B - SLUCH

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa miery zníženia sluchu pre reč, prítomnosti ušných šelestov, bolesti, porúch rovnováhy, závratov alebo porúch reči. Porucha sluchu sa hodnotí v % podľa Fowlera na frekvencii 500 - 4 000 Hz. Úplná hluchota znamená, že sluchovo postihnutý s akýmkoľvek zosilnením zvuku nevníma zvuk, len prípadné vibrácie (strata počutia 100 %, viac ako 90 dB). Praktická hluchota znamená, že sluchovo postihnutý, vybavený načúvacím prístrojom vníma zvuk hovorovej reči (strata počutia 85 % - 90 %, viac ako 70 dB), ale nerozumie. Nedoslýchavosť znamená, že sluchovo postihnutý, vybavený načúvacím prístrojom v tichej miestnosti, v ktorej úroveň rušivých zvukov nepresahuje 50 dB, rozumie bez odzerania zmyslu vyslovených jednoduchých viet aspoň na 90 %.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Obojstranná úplná hluchota (100 % podľa Fowlera, 100 dB)

50

2.

Obojstranná praktická hluchota (viac ako 85 % - 90 % podľa Fowlera, viac ako 70dB)

45

3.

Obojstranná úplná alebo praktická hluchota s ťažkým porušením komunikačných schopností v hovorovej reči a so sociálnou dezintegráciou

60 - 80

4.

Obojstranná ťažká nedoslýchavosť (80 % podľa Fowlera, 60 - 65 dB)

35 - 45

5.

Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť (55 % podľa Fowlera, 40 - 45 dB)

20 - 25

6.

Obojstranná ľahká nedoslýchavosť (25 % podľa Fowlera, 30 - 40 dB)

10

7.

Objektivizované poruchy rovnováhy (poruchy vestibulárneho ústrojenstva)

 

 

   a) ľahká forma
(ľahká neistota stoja, mierne prejavy závratov pri celodennom zaťažení, pri vyššej psychickej a fyzickej záťaži)

5 - 15

 

   b) stredne ťažká forma
(výraznejšia neistota a prejavy závratov pri celodenných zaťaženiach alebo opakované prudké závraty s vegetatívnymi prejavmi, prípadne s nevoľnosťou, zvracaním pri psychickej a fyzickej záťaži)

15 - 25

 

   c) ťažká forma
(prudké závraty, neistota pri chôdzi, státí a iných fyziologických zaťaženiach, prípadne pri neschopnosti bez opory ísť alebo stáť)

70 - 80

8.

Komplikovaný chronický zápal stredného ucha

20 - 40

9.

Zhubné nádory v oblasti hlavy a krku

 

 

   a) po odstránení nádoru, počas onkologickej liečby

80

 

   b) neliečiteľné formy zhubných nádorov

90

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

KAPITOLA VIII - CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY

ODDIEL A - CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Stavy po operáciách rázštepov pier, čeľustí, podnebia

15 - 25

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa porúch prehĺtania, prijímania potravy, schopnosti reči a kozmetického defektu.

 

2.

Ťažká porucha funkcie jazyka, defekt čeľuste, poruchy artikulácie, žuvania a mimiky
s možnosťou prijímať len tekutú stravu

40

3.

Zúženie nosných priechodov, najmä opakované obojstranné polypy, so závažnými poruchami dýchania a čuchu, ak nie je možná korekcia chirurgickou liečbou

10

4.

Alergická alebo vazomotorická nádcha

 

 

   a) ľahké formy bez alergologickej liečby, s občasnými klinickými prejavmi a so sezónnym výskytom

10

 

   b) ťažké recidivujúce formy, dokázané alergologickým vyšetrením, s častými klinickými prejavmi

15 - 20

5.

Chronický zápal prínosných dutín ťažkého stupňa s komplikáciami (hnisavou sekréciou, prejavmi dráždenia n. trigeminus, tvorbou polypov, vnútrolebkovými a očnými komplikáciami)

20 - 40

6.

Úplná strata čuchu a s ňou spojené poruchy chuti

10 - 20

7.

Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom odstránení hrtana

40 - 70

8.

Zúženie priedušnice (trachey) klinicky a funkčne významné, s dýchacími ťažkosťami (podľa hodnôt spirometrického vyšetrenia)

50 - 70

9.

Obrna návratného nervu (n. laryngeus recurrens)

 

 

   a) kompenzovaná, s dobrým hlasom

5 - 10

 

   b) s trvalým chrapotom

15 - 25

 

   c) obojstranná, s dýchacími ťažkosťami a poruchou hlasu

30 - 50

10.

Porucha artikulácie a iné poruchy reči

 

 

   a) ťažko zrozumiteľná reč

20 - 30

 

   b) nezrozumiteľná reč

50 - 60

ODDIEL B - CHOROBY DOLNÝCH CIEST DÝCHACÍCH

    Všeobecné posudkové hľadisko: Pri chronických chorobách priedušiek, pľúc a pohrudnicových zrastov sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa zníženia funkcie pľúc, vplyvu na celkový stav organizmu a podľa vplyvu na iné orgány a systémy (napr. cor pulmonale) a pri chorobách podmienených alergiou.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Dlhotrvajúci zápal priedušiek

 

 

   a) bez poruchy ventilácie

10 - 15

 

   b) s poruchou ventilácie

 

 

1. ľahký stupeň

10 - 20

 

2. stredný stupeň

30 - 40

2.

Brochiektázia

 

 

   a) ľahká forma, malého rozsahu, bez trvalého obmedzenia pľúcnych funkcií (bezpríznakové intervaly niekoľko mesiacov, občasný kašeľ, nepatrná expektorácia)

10 - 20

 

   b) stredne ťažká forma s intervalovými ťažkosťami

30 - 50

 

   c) ťažká forma so závažným obmedzením pľúcnych funkcií a s častými akútnymi relapsami

60 - 70

3.

Bronchiálna astma

 

 

   a) ľahká intermitentná astma
klinické príznaky krátko trvajúce, ich výskyt je menej častý ako jedenkrát až dvakrát do týždňa, nočné príznaky sa vyskytujú menej ako dvakrát mesačne, medzi záchvatmi je bezpríznakové obdobie, hodnoty vrcholového prietoku - PEF - sú vyššie ako 80 referenčných percent alebo najlepších osobných hodnôt, variabilita PEF je menšia ako
20 %. PEF sa normalizuje po bronchodilatanciách

10 - 15

 

   b) ľahká perzistujúca astma
exacerbácie sú častejšie ako 1- až 2-krát týždenne. Nočné príznaky sa vyskytujú častejšie ako 2-krát mesačne

20 - 30

 

   c) stredná perzistujúca astma
príznaky vyžadujú takmer dennú inhaláciu beta - 2 mimetík, PEF je medzi 50 - 80 referenčných percent alebo najlepších osobných hodnôt, variabilita je medzi
20 – 30 %. Po aplikácii bronchodilatancií dochádza k normalizácii

30 - 50

 

   d) ťažká perzistujúca astma
každodenné exacerbácie, kontinuálne príznaky, časté nočné záchvaty astmy, ťažké obmedzenie telesnej aktivity. PEF je menšia ako 50 referenčných percent alebo najlepších osobných hodnôt a ich variabilita je pod normálnymi hodnotami aj pri optimálnej liečbe

60 - 90

 

 


4.

Zaprášenie pľúc (pneumokonióza uhľokopov, silikóza, azbestóza)

 

4.1.

Bez podstatného obmedzenia pľúcnych funkcií, v počiatočnom klinickom a rtg štádiu

10 - 15

4.2.

Rozvinuté štádiá ochorenia

 

 

   a) ľahká forma

20 - 25

 

   b) stredne ťažká forma

40 - 55

 

   c) ťažká forma

60 - 90

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa výslednej poruchy pľúcnej funkcie, kardiovaskulárnych komplikácií, s prihliadnutím na dynamiku ochorenia. 


5.

Choroby pľúc a pohrudnice

(zrasty pohrudnice, vrodené chyby a stavy po úrazoch, po embolizáciách pľúc, fibrotizujúce alveolitídy a iné pneumopatie, emfyzém pľúc, stavy po operáciách pľúc
s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií, podľa rozsahu a obmedzenia pľúcnych funkcií)

 

 

   a) ľahkého stupňa
dýchavičnosť presahujúca obvyklú mieru pri stredne ťažkom zaťažení (napr. rýchla chôdza 5 - 6 km/h, stredne ťažká telesná práca), s malým zhoršením statických a dynamických hodnôt pľúcnych funkcií)

10 - 20

 


 

   b) stredného stupňa
dýchavičnosť presahujúca obvyklú mieru už pri každodennom ľahkom zaťažení (napr. prechádzka 3 - 4 km/h, stúpanie do schodov do prvého poschodia, ľahká telesná práca), zníženie hodnôt pľúcnych funkcií až o 2/3 príslušných hodnôt

30 - 60

 

 


 

   c) ťažkého stupňa
dýchavičnosť už pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji, zníženie statických a dynamických hodnôt pľúcnych funkcií o viac ako 2/3 príslušných hodnôt

60 - 90

 


6.

Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia (mediastina)

 

 

   a) po odstránení nádoru a počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   b) neliečiteľné formy

90

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch), pri obmedzení pľúcnych funkcií stredného až ťažkého stupňa

50 - 80

7.

Sarkoidóza

 

7.1.

Zväčšenie vnútrohrudníkových lymfatických uzlín

 

 

   a) bez klinickej symptomatológie, bez funkčného obmedzenia

5

 

   b) s klinickou symptomatológiou alebo s funkčným obmedzením mierneho stupňa

10 - 15

7.2.

Postihnutia pľúcneho tkaniva

 

 

   a) bez klinickej symptomatológie a funkčného obmedzenia

5

 

   b) s klinickou symptomatológiou, so stredne ťažkou poruchou pľúcnych funkcií

30 - 60

 

   c) rozsiahle jazvovité štádium s funkčným obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého stupňa

60 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity procesu a výsledných porúch funkcie postihnutých orgánov.

 

KAPITOLA IX - CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí na základe funkčných vyšetrení obehovej sústavy (ergometria, echokardiografia v pokoji a po záťaži, angiografia, flebografia, rádionuklidové vyšetrenie a pod.).

ODDIEL A - SRDCOVÉ CHOROBY

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Vrodené alebo získané chlopňové chyby, ischemická choroba srdca, kardiomyopatie, stavy po srdcovom infarkte, stavy po myokarditíde a iné

 

 

   a) bez podstatného zníženia výkonu, pri obvyklom telesnom zaťažení (napr. veľmi rýchla chôdza 7 - 8 km/h, ťažká telesná práca, žiadne obmedzenie fyzického výkonu), maximálna záťaž 100 W - NYHA I

10 - 15

 

   b) s poklesom výkonu pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 4 - 5 km/h, stredne ťažká telesná práca), maximálna záťaž 75 W - NYHA II

20 - 30

 

   c) s poklesom výkonu už pri bežnom ľahkom zaťažení (napr. prechádzka
3 - 4 km/h, chôdza do schodov do prvého poschodia, ľahká telesná práca), maximálna záťaž 50 W - NYHA III

50 - 60

 

   d) s poklesom výkonu v pokoji (manifestná pokojová insuficiencia, dlhotrvajúce závažné prejavy dekompenzácie), maximálna záťaž do 25 W - NYHA IV

90

2.

Perikarditídy, myokarditídy, endokarditídy

 

 

   a) s významnými poruchami výkonnosti obehového ústrojenstva, podľa stupňa poruchy

 

 

   b) po odznení akútneho štádia, bez známok poškodenia obehového ústrojenstva

10 - 20

 

Posudkové hľadisko:

Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa klasifikácie NYHA

 

3.

Reumatická horúčka s postihnutím srdca, s trvalými funkčnými zmenami obehového ústrojenstva

 

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa klasifikácie NYHA.

 

4.

Chronické reumatické choroby srdca, reumatické chlopňové chyby jednoduché alebo kombinované

 

 

   a) kompenzované

10 - 20

 

   b) čiastočne kompenzované (s podstatným poklesom výkonu)

30 - 40

 

   c) dekompenzované

70 - 80

5.

Angina pectoris (funkčné štádiá podľa NYHA)

 

 

   a) I. štádium (bez ťažkostí)

10 - 15

 

   b) II. štádium (bolesť len pri väčšej námahe)

20 - 35

 

   c) III. štádium (bolesť už pri malej telesnej námahe)

50 - 70

 

   d) IV. štádium (pokojová bolesť)

90

6.

Chronické cor pulmonale (podľa stupňa hromadenia krvi v pľúcach, pľúcnej hypertenzie, porúch výkonnosti srdcového svalu a pľúc)

 

 

   a) stavy kompenzované

30 - 40

 

   b) stavy dekompenzované

70 - 80

7.

Poruchy srdcového rytmu

 

 

   a) bez hemodynamických porúch, pri subjektívnych ťažkostiach

5 - 10

 

   b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, pri fibrilácii predsiení, pri nahromadení supraventrikulárnych alebo komorových extrasystol, prípadne pri paroxysmálnej tachykardii, Lown 2

15 - 25

 

   c) s hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia), Lown 3

35 - 45

 

   d) nepriaznivé formy komorových arytmií (napr. extrasystoly v salvách alebo predčasné počas T-vlny), nepriaznivé formy blokád Tawarovho ramienka

60 - 70

8.

Implantácia kardiostimulátora bez podstatného zníženia výkonu

30 - 40

9.

Stavy po srdcových operáciách (revaskularizačné operácie, operácie chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy po koronárnej angioplastike)

 

 

   a) s dobrým funkčným výsledkom

25 - 30

 

   b) stavy s poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení

35 - 45

 

   c) neschopnosť záťaže

70 - 80

10.

Transplantácia srdca

50 - 70

11.

Hypertenzia

 

 

   a) hypertenzia I - žiadne objektívne orgánové zmeny

10

 

   b) hypertenzia II - ľahké orgánové zmeny (hypertrofia ľavej komory, angiopatia, proteinúria, vzostup sérového kreatinínu)

15 - 25

 

   c) hypertenzia III - ťažké orgánové zmeny (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové krvácanie, hypertenzná encefalopatia, retinopatia II)

50 - 80

ODDIEL B - CHOROBY CIEV

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Arteriovenózna píšťala s poruchami periférneho prekrvenia

20

2.

Aneuryzmy - cievne výdute (podľa polohy, veľkosti)

 

 

   a) bez funkčnej poruchy (malé periférne aneuryzmy)

10 - 20

 

   b) disekujúce aneuryzmy aorty a veľké aneuryzmy brušnej aorty a veľkých panvových artérií, aneuryzmy mozgových ciev a stavy po operáciách aneuryziem,
s funkčnou poruchou a s obmedzením výkonnosti organizmu

40 - 70

 


3.

Tepnové uzávery, funkčné cirkulačné poruchy (angioneuropatia), uzávery artérií na dolných končatinách (rozdelenie podľa Fontainea)

 

3.1.

Štádium I

 

 

   a) s dostačujúcim kolaterálnym obehom, bez ťažkostí alebo s miernymi ťažkosťami (dyzestézie v lýtku alebo v nohe pri rýchlej chôdzi)

10

 

   b) s obmedzeným kolaterálnym obehom (štádium latencie), nebolestivá chôdza
po rovine (Dopplerov tlak na dolnej končatine všeobecne nad 100 mm Hg)

15 - 20

 

   c) nebolestivá chôdza po rovine 300 m, Dopplerov tlak na dolných končatinách
80 - 100 mm Hg, pri obojstrannom postihnutí

25 - 30

3.2.

Štádium II a

nebolestivá chôdza po rovine nad 300 m, štádium intermitentných klaudikačných bolestí, Dopplerov tlak na dolných končatinách 60 - 80 mm Hg, jedno- alebo obojstranné postihnutie arteriálneho riečišťa

30 - 40

 

 


3.3.

Štádium II b

klaudikačné bolesti po menej ako 300 m, Dopplerov tlak na dolných končatinách pod 60 mm Hg, závažný arteriografický nález, nočné bolesti, jedno- alebo obojstranné postihnutie arteriálneho riečišťa

40 - 50

3.4.

Štádium III

(bolestivá chôdza pod 50 m, bolesti v pokoji, ťažké obliterácie tepien, nehmatný pulz)

60 - 70

3.5.

Štádium IV

bolesti v pokoji s trofickými kožnými zmenami (defekty, nekrózy, gangrény)

80 - 90

3.6.

Tepnové uzávery na horných končatinách, funkčné cirkulačné poruchy (angioneuropatie)

 

 

Posudkové hľadisko:

Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu ťažkostí a funkčných obmedzení v porovnaní s cievnymi postihnutiami dolných končatín.

 

4.

Stavy po vykonanej operácii cievnych uzáverov alebo by-passe

 

 

   a) po revaskularizačných operáciách s dobrým výsledkom

30 - 40

 

   b) pri stredne ťažkých funkčných poruchách

50 - 60

 

   c) s ťažkými funkčnými poruchami

70 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Hodnotí sa podľa pretrvávajúceho cievneho postihnutia.

 

5.

Kaeové žily, posttrombotický syndróm, recidivujúce tromboflebitídy

 

 

   a) s miernym opuchom po záťaži, bez ulceróznych kožných zmien bez výrazných ťažkostí z hromadenia krvi v žilách

10

 

   b) jednostranné alebo obojstranné postihnutie, s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, časté viackrát v roku recidivujúce zápaly žíl, dermatitídy

15

5.1.

Postihnutie žilného systému s chronickými recidivujúcimi vredmi, podľa rozsahu     a opakovania

 

 

   a) jednostranné

20 - 30

 

   b) obojstranné

30 - 60

6.

Miazgový (lymfatický) opuch na jednej končatine, prípadne na oboch končatinách

 

 

   a) bez podstatného obmedzenia funkcie (diferencia objemu do 4 cm), bez kompresívnej bandáže

10

 

   b) so zväčšením objemu nad 5 cm, s obmedzením pohybu pre väčšiu hmotnosť s ovplyvnením funkcie kĺbov

20 - 30

 

   c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu

40 - 50

KAPITOLA X - CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY

ODDIEL A - CHOROBY PAŽERÁKA

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Trakčný divertikul (podľa veľkosti a subjektívnych  ťažkostí)

10

2.

Pulzný divertikul

 

 

   a) bez prekážky prijímania potravy, podľa veľkosti a ťažkostí

10

 

   b) s prekážkou pri prijímaní potravy (podľa vplyvu na celkový stav výživy, anémiu, pokles hmotnosti), ak nie je možná chirurgická liečba

20 - 40

3.

Chronické zápaly pažeráka s gastroezofageálnym refluxom a anémiou

20 - 30

4.

Funkčná alebo organická stenóza pažeráka

 

 

   a) bez prekážky pri príjme potravy podľa veľkosti a subjektívnych ťažkostí

10

 

   b) s prekážkou pri prijímaní potravy (forma spracovania potravy, predĺžený čas jedla)

20 - 40

 

   c) s ťažkou poruchou stavu výživy a výkonnosti organizmu

50 - 70

5.

Zhubný nádor pažeráka

 

 

   a) po chirurgickom odstránení počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   b) neliečiteľné formy

90

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

40 - 60

6.

Úplná náhrada pažeráka, s poruchou príjmu potravy, so stratou na hmotnosti a znížením výkonnosti organizmu

70 - 80

ODDIEL B - CHOROBY ŽALÚDKA

    Všeobecné posudkové hľadisko: Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa stupňa, rozsahu, vplyvu na stav výživy, subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa nutnosti diétneho stravovania a ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky podmienené choroby nespôsobujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Vredová choroba žalúdka a dvanástnika

 

 

   a) sezónne opakované recidívy v posledných troch rokoch, klinicky dokázané (rtg vyšetrením, fibroskopiou), stavy konzervatívne liečené, ťažkosti v pravidelných intervaloch

5 - 10

 

   b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí s erozívnou gastritídou, konzervatívne liečené, zahojené s výraznou deformáciou a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami

20 - 30

 

   c) operované formy pri trvalých funkčných poruchách a s postupným zhoršením zdravotného stavu, stavu výživy alebo s komplikáciami a so zníženou výkonnosťou organizmu

40 - 50

2.

Stavy po operáciách žalúdka (resekcia, spojkové operácie, vagotómia)

 

 

   a) s dobrou funkciou

10 - 20

 

   b) s komplikáciami (napr. dumpingový syndróm)

25 - 35

 

   c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným znížením výkonnosti organizmu

40 - 50

3.

Zhubný nádor žalúdka

 

 

   a) čiastočné odstránenie žalúdka v ranom štádiu (early cancer T1 NO MO)

50

 

   b) po resekcii žalúdka počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

40 - 60

ODDIEL C - CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Chronický zápal čriev, divertikulóza, čiastočná resekcia čreva alebo iné črevné poruchy, bez klinických prejavov

 

 

   a) s trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy čriev niekoľkokrát denne, obmedzenie výkonnosti organizmu)

20 - 25

 

   b) so zníženým stavom výživy, pokles hmotnosti, poruchy črevnej pasáže, anémia, krvácanie

30 - 60

2.

Ulcerózna kolitída, idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba

 

 

   a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné zníženie výkonnosti organizmu, výživy, občasné hnačky, žiadne odchýlky v laboratórnych nálezoch)

10

 

   b) štádium, hemoragické, purulentné (znížená výkonnosť organizmu, poruchy výživy, časté hnačky, poruchy črevnej pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna aktivita, patologický laboratórny nález, recidívy choroby)

20 - 40

 

   c) floridný štádium s komplikáciami (tvorba vredov a polypov, ťažká malnutrícia, fistula, perforácia, poruchy črevnej pasáže s podstatným znížením výkonnosti organizmu)

60 - 70

3.

Črevná malabsorpcia (napr. celiakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou atď.)

 

 

   a) bez podstatných klinických prejavov pri diéte a zavedenej terapii

5 - 10

 

   b) s obmedzením výkonnosti organizmu, poruchou výživy, pri nedostatočnej odpovedi na liečbu a diétny režim

30 - 40

 

   c) pokročilé formy rezistentné na liečbu, zlý stav výživy, znížená výkonnosť organizmu

50 - 60

4.

Zhubný nádor čreva a konečníka

 

 

   a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov, časti hrubého čreva alebo rekta

50 - 60

 

   b) s vytvorenou kolostómiou, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

50

 

   d) neliečiteľné formy

90

5.

Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna píšťala

 

 

   a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy, občasné krvácanie alebo sekrécia z konečníka)

10 - 20

 

   b) s komplikáciami (opakované poruchy pasáže, stav po resekcii čreva, trvalá sekrécia z konečníka)

30 - 50

 

   c) s úplnou inkontinenciou zvierača

80 - 90

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa polohy a rozsahu operovanej časti čreva, vplyvu na zvierač a črevnú stenu, s prihliadnutím na celkový stav organizmu.

 

6.

Fistula v okolí konečníka

 

 

   a) s občasnou sekréciou

10

 

   b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod konečníka, secernujúca sterkonálna znečisťujúca fistula

60 - 80

7.

Zrasty pobrušnice

 

 

s poruchami pasáže

20 - 30

ODDIEL D - CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu funkčného postihnutia, stavu výživy a nutnosti dodržiavať diétny režim.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Choroby pečene

 

 

   a) ľahkého stupňa

10 - 20

 

   b) stredne ťažkého stupňa

30 - 40

 

   c) ťažkého stupňa

60 - 70

 

   d) stavy so závažným portálnym hromadením krvi, pažerákové varixy, opakované krvácavé stavy, ascites, známky encefalopatie

80 - 90

2.

Stavy po resekcii pečeňového laloka, bez poruchy funkcie

 

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu.

 

3.

Zhubný nádor pečene

 

 

   a) počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   b) neliečiteľné formy

90

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

4.

Transplantácia pečene

60 - 70

5.

Choroby žlčníka a žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápaly)

 

 

s častejšími kolikami (raz za mesiac) a so zápalmi liečenými antibiotikami, s ťažkosťami v medzizáchvatovom období

10

6.

Odstránenie žlčníka

 

 

s funkčnými poruchami (postcholecystektomický syndróm), pri pretrvávajúcich kolikách

10

7.

Zhubný nádor žlčníka, žlčových ciest alebo papily

 

 

   a) počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   b) neliečiteľné formy

90

 

   c) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

8.

Stavy po chirurgických výkonoch na papile a žlčových cestách (podľa funkčných porúch)

10 - 20

9.

Chronické ochorenia pankreasu podľa účinku na celkový stav organizmu

 

 

   a) s hnačkami pri diétnych chybách

5 - 10

 

   b) s častejšími hnačkami, poruchami výživy, dyspeptickými ťažkosťami, občasnými bolesťami

20 - 25

 

   c) s poruchami výživy, výrazná symptomatológia, zníženie výkonnosti organizmu

30 - 50

 

   d) ťažká porucha výživy až kachektizácia, zníženie výkonnosti organizmu

60 - 70

10.

Malígny tumor pankreasu

 

 

   a) počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   b) neliečiteľné formy

90

 

   c) po dosiahnutí stabilizácie (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 40

ODDIEL E - PRIETRŽE

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Slabinová alebo stehenná prietrž (podľa veľkosti a možnosti repozície)

5 - 10

2.

Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej čiare (linea laba) brušných svalov

5 - 10

3.

Prietrž v jazvách po brušnej operácii

 

 

   a) s poruchou funkcie brušných orgánov (pri poruchách pasáže)

10

 

   b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny brušnej do prietrže, chirurgicky neriešiteľné stavy s vplyvom na kardiopulmonálny systém

60 - 70

4.

Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú ezofagitídu

10 - 15

KAPITOLA XI - CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity zápalového procesu, rozsahu zmien, laboratórnych výsledkov, porúch funkcie uropoetického systému, ktoré treba zistiť špeciálnymi funkčnými skúškami (napr. určením kreatinínu, vyšetrením glomerulárnej filtrácie a koncentračnej schopnosti, urografie, urodynamickým vyšetrením, endoskopiou, sonografiou). Pri posudzovaní zdravotného stavu sa posudzuje vplyv na iné orgány, vplyv na celkový stav organizmu a jeho výkonnosť.

ODDIEL A - POSTIHNUTIA OBLIČIEK

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia s častými kolikami (infekcia, hematúria)

5 - 10

2.

Postihnutie obličiek bez funkčného obmedzenia, s chorobným nálezom v moči ľahkého stupňa (diskrétna proteinúria, bakteriúria, mikroskopická hematúria)

5 - 10

3.

Postihnutie funkcie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu poškodenia)

 

 

   a) ľahkého stupňa
(hraničné hodnoty kreatinínu a urey, ľahké zníženie glomerulárnej filtrácie, zníženie tubulárnej filtrácie, zníženie resorpčnej funkcie, žiadna retencia katabolitov)

10 - 20

 

   b) stredne ťažkého stupňa (mierne zníženie filtračnej a resorpčnej funkcie obličiek, mierna až výrazná retencia katabolitov, mierne klinické príznaky nedostatočnosti obličiek, anémia, osteopatia)

30 - 40

 

   c) ťažkého stupňa (prítomnosť klinických príznakov nedostatočnosti obličiek zvládnuteľné konzervatívnym liečebným postupom)

60 - 70

 

   d) úplné zlyhanie obličiek

80

4.

Strata alebo výpad funkcie jednej obličky pri zdravej druhej obličke

20

5.

Strata alebo výpad funkcie jednej obličky s obmedzením funkcie druhej obličky

 

 

   a) ľahkého stupňa

25 - 35

 

   b) stredného stupňa

50 - 60

 

   c) ťažkého stupňa
(výrazná alterácia celkového stavu, obmedzenie výkonnosti organizmu)

70 - 80

6.

Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou) s prihliadnutím na prítomné komplikácie

40 - 80

7.

Zhubný nádor obličky

 

 

   a) počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   b) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   c) neliečiteľné formy

90

8.

Stav po transplantácii obličky

 

 

   a) do stabilizácie zdravotného stavu (spravidla jeden rok)

70

 

   b) po stabilizácii zdravotného stavu s prihliadnutím na pretrvávajúcu funkčnú poruchu a prípadné komplikácie

30 - 60

ODDIEL B - CHOROBY MOČOVÝCH CIEST

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Chronický zápal močových ciest

5 - 10

2.

Poruchy vyprázdňovania močového mechúra

15 - 25

3.

Zhubný nádor močového mechúra

 

 

   a) po odstránení v ranom štádiu (T1-2 N0 M0)

30 - 40

 

   b) po odstránení v neskorých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   d) neliečiteľné formy

90

4.

Inkontinencia moču

 

 

   a) relatívna

0

 

   b) stresová inkontinencia I. stupňa (odchod moču pri zaťažení)

10 - 15

 

   c) stresová inkontinencia II. stupňa

30 - 40

 

   d) úplná inkontinencia moču s prihliadnutím na etiológiu, riešená permanentným katétrom

60 - 70

5.

Umelý vývod moču (bez porúch obličkových funkcií)

 

 

   a) do čreva

40 - 50

 

   b) navonok (extraabdominálne)

70 - 80

6.

Chronická píšťala (fistula) tráviaceho, močového a pohlavného ústrojenstva

 

 

   a) chronická píšťala s trvalou miernou sekréciou

20 - 40

 

   b) chronická píšťala s trvalou sekréciou (stolice alebo hnisavou), s vplyvom na celkový stav organizmu

60 - 80

KAPITOLA XII - CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Choroby mužských pohlavných orgánov, dlhotrvajúce zápalové procesy spojené s poruchami močenia

10 - 20

2.

Zhubný nádor penisu

 

 

   a) po odstránení v ranom štádiu (T1-2 N0 M0)

30 - 40

 

   b) po odstránení v neskorých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   d) neliečiteľné formy

90

3.

Zhubný nádor semenníka

 

 

   a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného zhubného teratómu bez postihnutia uzlín (T1-3 N0 M0)

30 - 40

 

   b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   d) neliečiteľné formy

90

4.

Chronické zápaly prostaty a adenómy prostaty s trvalými poruchami močenia a stavy po operáciách

10 - 20

5.

Zhubný nádor prostaty

 

 

   a) po odstránení v ranom štádiu (T1-2 N0 M0)

30 - 40

 

   b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   d) neliečiteľné formy

90

KAPITOLA XIII - CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Choroby prsníka (zápalové ochorenia, benígne nádory, kozmetické záležitosti)

10

 

Posudkové hľadisko:

Pri posudzovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa prihliada na prípadné obmedzenie funkcie v ramennom kĺbe ako následok operácie (napr. lymfedém, defekty svalov)

 

2.

Zhubný nádor prsníka

 

 

   a) po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0) alebo po parciálnej resekcii

20 - 30

 

   b) po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0)

40 - 50

 

   c) po odstránení v pokročilých štádiách - po odstránení prsníka s exenteráciou axily, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   d) neliečiteľné formy

90

 

   e) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

3.

Stav po odstránení maternice pre nezhubný nádor, endometriózu a pod.

10

4.

Zhubný nádor maternice (výnimka: carcinoma in situ)

 

 

   a) po odstránení nádoru tela alebo krčka maternice vo FIGO-štádiu Ia a Ib
(T1 NX M0)

20 - 30

 

   b) po odstránení nádoru vo FIGO-štádiu II (T2 NX M0)

40 - 70

 

   c) po odstránení nádoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   e) neliečiteľné formy

90

5.

Strata vaječníkov pre zápalové ochorenia, nezhubný nádor

10

6.

Zhubný nádor vaječníka

 

 

   a) po odstránení vo FIGO-štádiu Ia a Ib (T1 NX M0)

30 - 40

 

 

  b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   d) neliečiteľné formy

90

7.

Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesového aparátu maternice alebo maternice

 

 

   a) ľahkého stupňa

5

 

   b) stredného stupňa

10

 

   c) ťažkého stupňa, recidivujúce akútne výtoky viackrát do roka, s rozsiahlym palpačným nálezom, nutnosťou opakovanej ATB terapie, s recidivujúcou močovou infekciou, poruchami močenia

15

8.

Endometrióza ťažkého stupňa

20

9.

Pokles steny pošvy, prolaps pošvy alebo maternice

 

 

   a) bez inkontinencie alebo so stresovou inkontinenciou I. stupňa

10

 

   b) s občasnou inkontinenciou moču

30 - 40

 

   c) s úplnou inkontinenciou moču, s prihliadnutím na etiológiu a možnosť riešenia permanentným katétrom

70 - 80

10.

Stav po plastickej operácii svalov panvového dna

 

 

   a) s dobrým operačným efektom

10

 

   b) s funkčným oslabením svalov panvového dna s obmedzením výkonnosti organizmu, bez inkontinencie moču

20 - 25

11.

Craurosis vulvae so sekundárnymi zmenami, vredmi, ekzémami, jazvami

20 - 25

12.

Zhubný nádor pošvy (s výnimkou carcinoma in situ)

 

 

   a) po odstránení vo FIGO-štádiu I (T1 N0 M0)

30 - 40

 

   b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   d) neliečiteľné formy

90

13.

Zhubný nádor vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)

 

 

   a) po odstránení vo FIGO-štádiu I a II (T1-2 N0 M0)

30 - 40

 

   b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   d) neliečiteľné formy

90

KAPITOLA XIV - CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO VÄZIVA

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa lokalizácie procesu, vplyvu na celkový stav organizmu, prítomnosť sprievodných príznakov, pohotovosti k recidívam, resp. prechodu do chronicity. Prihliada sa na sprievodné orgánové alebo systémové zmeny, infekčné komplikácie, vplyv na obmedzenie pohybu a podobne.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Infekcie kože a podkožného väziva (chronické pyodermie)

 

 

   a) ohraničené procesy alebo procesy mierne rozšírené do okolia

10 - 15

 

   b) výrazné prejavy, s vplyvom na celkový stav organizmu

30 - 40

 

   c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy odolávajúce liečbe, so znížením celkovej výkonnosti organizmu

50 - 60

 

   d) formy s nepriaznivým priebehom (septické stavy)

70 - 80

2.

Pľuzgierovité - kožné ochorenia (pemfigus, pemfigoid)

 

 

   a) ohraničené procesy alebo procesy mierne rozšírené do okolia

10 - 15

 

   b) výrazné prejavy s  vplyvom na celý organizmus

30 - 40

 

   c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy odolávajúce liečbe, s podstatným znížením výkonnosti organizmu

50 - 60

 

   d) formy s nepriaznivým priebehom (septické stavy)

70 - 80

3.

Dermatitis a ekzém

 

 

   a) ohraničené prejavy (predilekčné miesta), stabilizované formy, zriedkavé exacerbácie

5 - 15

 

   b) výrazné prejavy, s častými exacerbáciami alebo generalizované stabilizované formy

25 - 35

 

   c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy odolávajúce liečbe, so zníženou výkonnosťou organizmu

50 - 60

 

   d) formy trvalo aktívne s nepriaznivým priebehom

70

4.

Papuloskvamózne ochorenie (psorióza, lichen)

 

 

   a) ohraničené formy, intenzita procesu malá, zriedkavé exacerbácie alebo formy rozšírené, stabilizované, s dlhodobými remisiami

5 - 15

 

   b) výrazné prejavy, časté exacerbácie alebo generalizované formy s dlhodobými remisiami

25 - 35

 

   c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy odolávajúce liečbe, s podstatným znížením výkonnosti organizmu

40 - 60

 

   d) formy s nepriaznivým priebehom alebo so závažným aktívnym kĺbovým postihnutím

70

5.

Urtikária a erytém

 

 

   a) urtikárie často recidivujúce

5

 

   b) angioedém, často recidivujúci, bez trvalých somatických následkov

5

 

   c) angioedém trvalého charakteru, so závažnými reziduálnymi následkami, obmedzujúcimi celkovú výkonnosť organizmu (pretrvávajúce lymfedémy, poruchy trofiky s postihnutím pohyblivosti kĺbov)

25 - 40

6.

Ochorenia kože a podkožného väziva spojené so žiarením (chronické expozície, choroby z mechanických, termických, fyzikálnych vplyvov, choroby z radiácie)

 

 

   a) ohraničené procesy, mierne rozšírené, stabilizované formy, zriedkavé exacerbácie

15

 

   b) výrazné prejavy na exponovaných častiach tela alebo generalizované stabilizované formy, zriedkavé exacerbácie

25 - 35

 

   c) generalizované prejavy alebo formy s nepriaznivým priebehom a nepriaznivou lokalizáciou

40 - 60

 

   d) formy s nepriaznivým priebehom (napr. nekrotické zmeny)

70

7.

Choroby kožných adnex (ochorenie nechtov, alopécia, acne rosacea a pod.)

 

7.1.

Postihnutie všetkých nechtov, s porušením nechtových platničiek

10 - 20

7.2.

Alopécia, bez ohľadu na etiológiu

10 - 20

7.3.

Acne vulgaris ťažkého stupňa

10 - 20

7.4.

Acne conglobata, s celkovým vplyvom na organizmus (febrilné stavy, artralgie, tvorba fistúl, obmedzenie pohyblivosti)

40 - 60

8.

Iné choroby kože a podkožného väziva (vitiligo, poruchy pigmentácie)

5

9.

Zhubné nádory kože

 

 

   a) po odstránení melanómu v štádiu Ia (T1 N0 M0)

20 - 30

 

   b) po odstránení zhubných nádorov v štádiách (T1-2 N0-2 M0)

50 - 60

 

   c) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby

70 - 80

 

   d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)

30 - 50

 

   e) neliečiteľné formy

90

KAPITOLA XV - CHOROBY PODPORNÉHO A POHYBOVÉHO APARÁTU

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa funkčného postihnutia (postihnutia pohybu v kĺboch v súvislosti so záťažou na príslušný kĺb) a vplyvu na ostatné systémy a orgány. Pri zistení pohybových a degeneratívnych zmien treba porovnať, či ich rozsah a výskyt presahuje zmeny typické pre porovnateľnú vekovú kategóriu. Samotné röntgenologicky zistené degeneratívne zmeny nezapríčiňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti rovnako ako skutočnosť, či bola vykonaná operácia na končatine alebo na chrbtici, alebo súvislosť s úrazom. Pri chronických zápaloch kĺbov treba prihliadnuť popri poruche funkcie tiež na aktivitu chorobného procesu. Pri celkovej osteoporóze či osteomalácii (napr. pri hormonálnych poruchách, gastrointestinálnych nesorpčných poruchách, pri poškodení obličiek) je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti závislá od rozsahu a stupňa patologických zmien skeletu a z nich vyplývajúcej poruchy funkcie. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poraneniach svalov a šliach sa určí podľa miery funkčnej poruchy, podľa postihnutia krvného a lymfatického systému. Pri poraneniach fascie sa môžu objaviť ruptúry svalov, ktoré sú však len zriedkavo príčinou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL A - ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Infekčná artropatia, zápalová polyartropatia, artrózy

 

 

   a) ľahké formy, zriedka recidivujúce, s miernou poruchou funkcie postihnutého kĺbu,
s opakovanými subjektívnymi ťažkosťami, ak je záťažou len dlhé státie a chôdza, resp. schopnosť zaťaženia končatiny

10 - 15

 

   b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas recidivujúce, s poruchou funkcie (obmedzenie funkcie kĺbu o 1/3), so subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym röntgenologickým nálezom, ev. dôkazom laboratórnych pozitívnych zápalových parametrov, s postihnutím jedného alebo  viacerých kĺbov, s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu

25 - 35

 

   c) ťažké formy, trvale aktívne, progredujúce, liečbou ťažko ovplyvniteľné, s deštruktívnym röntgenologickým nálezom, postihujúce viacero kĺbov

60 - 80

ODDIEL B - OSTEOPATIA A CHONDROPATIA

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Osteoporóza (bez ohľadu na etiológiu), osteomalácia, osteopatia

 

 

   a) ľahká forma ovplyvňujúca celkovú zaťažiteľnosť organizmu, pri dlhom státí a chôdzi, T-skóre do -2,5

10 - 15

 

   b) stredne ťažká forma, s podstatným poklesom výkonnosti a značným ovplyvnením pohyblivosti, T-skóre nad -2,5

35 - 45

 

   c) ťažká forma, so zvýšenou lámavosťou kostí a s patologickými zlomeninami, ťažká deformácia chrbtice a dlhých kostí, T-skóre nad -4,0

60 - 70

 

2.

Sudeckova dystrofia

 

 

   a) mierna forma

15 - 25

 

   b) ťažká forma alebo nepriaznivá lokalizácia

35 - 45

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa stanoví podľa stupňa, rozsahu funkčnej poruchy a lokalizácie procesu.

 

 

3.

Chronická osteomyelitída

 

 

   a) ľahkého stupňa (lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou procesu, drobné hnisanie
vo fistule)

10 - 20

 

   b) stredného stupňa (mierna trvalá sekrécia z fistuly, známky aktivity v laboratórnych nálezoch)

30 - 40

 

   c) ťažkého stupňa (časté ataky s horúčkou, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, hnisanie a vylučovanie sekvestrov, známky aktivity v laboratórnych nálezoch) s alteráciou celkového stavu

60 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa funkčného postihnutia vyplývajúceho z lokalizácie, rozsahu a aktivity procesu s jej účinkami na celkový stav a prípadné následné choroby (napr. anémiu, amyloidózu).

 

 

 

 

4.

Chondrodystrofia

 

 

   a) telesná výška (malý vzrast) nedosahuje 120 cm

40 - 50

 

   b) s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka a obmedzením výkonnosti organizmu, zníženou pohyblivosťou, poruchami ventilácie. Telesná výška do 100 cm

70 - 80

 

ODDIEL C - INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Iné ochorenia mäkkého tkaniva, synoviálnej blany a šľachy

 

 

   a) ľahké formy, zriedka recidivujúce, s miernou poruchou funkcie postihnutého systému, s opakovanými subjektívnymi ťažkosťami, pri záťaži v stoji a pri chôdzi, ak je obmedzená pohyblivosť končatín pri záťaži

10 - 15

 

 

 

   b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas recidivujúce, s menšou poruchou funkcie kĺbu (obmedzenie funkcie o 1/3), so značnými subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym röntgenovým nálezom, ev. občasným laboratórnym zápalovým nálezom s postihnutím jedného kĺbu i viacerých kĺbov, s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu

25 - 35

 

 

 

 

   c) ťažké formy, neovplyvniteľné liečbou, trvale aktívne, progredujúce, s výraznými deštruktívnymi röntgenovými zmenami a ťažkou poruchou funkcie, postihujúce niekoľko kĺbov

60 - 80

 

ODDIEL D - CHOROBY SVALOV

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa poruchy funkcie svalov na jednotlivých končatinách a na trupe - analogicky k nasledujúcim pohybovým obmedzeniam a obrnám. Samotné postihnutie svalov (bez ohľadu na etiológiu), ak nemá vplyv na výkonnosť organizmu a pracovné zaradenie, sa posudkovo nehodnotí. Treba prihliadnuť aj na zvláštne poruchy, ako sú nedostatočné telesné proporcie (napr. chondrodystrofia), deformácie končatín, poruchy kĺbových funkcií, svalových funkcií a statiky, neurologické poruchy. Taktiež treba vziať do úvahy stupeň adaptácie a kompenzácie poruchy.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Svalové dystrofie, myopatie, myositidy

 

 

   a) ľahké poruchy s miernou či lokálnou atrofiou, dystrofiou a s obmedzením len
na dlhé státie a chôdzu

30 - 40

 

   b) stredne závažné poruchy s podstatným obmedzením pohyblivosti a s obmedzením výkonnosti organizmu

60 - 70

 

   c) ťažké poruchy s ťažkým obmedzením pohyblivosti

80 - 90

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí bez ohľadu na etiológiu ochorenia,
s ohľadom na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti a výkonnosti.

 

2.

Syndrómy svalovej paralýzy, myastenia gravis

 

 

   a) okulálna forma

20 - 30

 

   b) okulobulbárna (anartria, dysfónia, regurgitácia tekutín nosom, diplópia)

60 - 80

 

   c) mierna generalizovaná forma (stabilizovaná imunosupresívnou liečbou a 
po tymektómii)

30 - 40

 

   d) ťažká generalizovaná forma (s dysartriou, dysfágiou, prehĺtacie ťažkosti, s postihnutím celého kostrového svalstva, stav po tymektómii, časté exacerbácie napriek imunosupresívnej liečbe)

60 - 80

ODDIEL E - DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
v %

1.

Stavy po zlomeninách taoových výbežkov alebo priečnych výbežkov stavcov

10

2.

Stavy po zlomenine tela stavca, vrodené chyby

 

 

   a) bez účinku na statiku

10

 

   b) s miernym účinkom na statiku, s deformáciou chrbtice, príznaky v stoji a 
pri chôdzi

20

 

   c) s výrazným účinkom na statiku (s obmedzením pohybu v danom úseku),
s deformáciou, občasnými prejavmi svalového a nervového dráždenia, slabosťou svalového korzetu

30 - 40


3.

Degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách

 

 

   a) bez účinku na statiku

10

 

   b) s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia (napr. syndróm cervikokraniálny, cervikorachiálny, lumbálny, lumbosakrálny a syndróm sakroiliakálneho skĺbenia blokády stavcov), slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku

20

 

 


 

   c) s trvalým ťažkým postihnutím funkcie a často recidivujúcimi, dlhotrvajúcimi prejavmi dráždenia nervov a svalov, ťažkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice,
s výraznou poruchou svalového korzetu

40 - 50


4.

Stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, stavy po úraze chrbtice

 

 

   a) s miernym reziduálnym funkčným nálezom

10 - 20

 

   b) často recidivujúce prejavy nervového a svalového dráždenia, slabosť svalového korzetu chrbta s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu

35 - 45


 

   c) s nepriaznivým reziduálnym funkčným nálezom a trvalými prejavmi dráždenia nervov, s parézami a so svalovými atrofiami a s poruchou funkcie zvieračov

70 - 80


5.

Ostatné postihnutia chrbtice (vrodené alebo získané deformácie) s poruchou funkcie

 

 

   a) ľahkého stupňa

10

 

   b) stredného stupňa (napr. vo viacerých pohybových segmentoch vyjadreným obmedzením až stuhnutím chrbtice, pri skolióze 40o - 75o pri klinových stavcoch, motýlikovitých stavcoch, pri fixovanom okrúhlom chrbte s tvorbou gibbu)

35 - 45

 


 

   c) ťažkého stupňa (napr. stuhnutie viacerých stavcov chrbtice, používanie trupovej ortézy, ktorá zahaňa tri časti chrbtice, extrémne skoliózy s otočným sklzom, spondylolistéza so sklzom o 2/3 tela stavca)

60 - 70


6.

Scheuermannova choroba

 

 

   a) s ťažkou poruchou funkcie (akútny stav)

20

 

   b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po piatich rokoch)

10

7.

Bechterevova choroba (ankylozujúca spondylartritída)

 

 

   a) ľahkého stupňa

20 - 30

 

   b) stredného stupňa - IV. stupeň (súčasné stuhnutie niekoľkých častí chrbtice)

40 - 50

 

   c) ťažkého stupňa - V. stupeň so stuhnutím viacerých úsekov chrbtice alebo veľkých kĺbov, s poruchami ventilácie

60 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa priebehu, aktivity a funkčných porúch chrbtice, potvrdených rtg diagnostikou chrbtice.

 

ODDIEL F - STAVY PO ÚRAZOCH

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Stavy po zlomeninách kostí lebky

 

 

   a) bez postihnutia mozgových funkcií

5 - 10

 

   b) ľahká porucha mozgových funkcií

15 - 20

 

   c) stredne ťažká porucha mozgových funkcií

30 - 40

 

   d) ťažká porucha s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti

50 - 60

 

   e) ťažká porucha narušujúca integritu mozgových funkcií

80 - 100

2.

Stavy po zlomeninách čeľuste

 

 

zle zahojené, s defektom, s ovplyvnením inervácie, žuvania, mimiky, hlasu

10 - 20

3.

Stavy po zlomeninách skeletu hrudníka

 

3.1.

Stavy po úrazoch hrudníka, sériové zlomeniny rebier, zlomeniny sterna so závažným obmedzením pohybu hrudníka a hrudnej steny, podľa stupňa poruchy pľúcnych funkcií a srdcovej činnosti

 

 

Posudkové hľadisko:

Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa poruchy uvedenej v kapitole VIII oddiele B položke 5 a v kapitole IX oddiele A položke 1.

 

3.2.

Následné stavy bez poruchy pľúcnych funkcií a srdcovej činnosti

10

4.

Stavy po úrazoch panvy, zlomeninách panvových kostí a symfýzy, stavy po zlomeninách krížovej kosti a kostrče

 

 

   a) ľahké poruchy obmedzujúce dlhé státie a chôdzu, s miernymi subjektívnymi ťažkosťami

10 - 15

 

   b) stredne ťažké poruchy statiky a dynamiky chrbtice a dolných končatín

30 - 40

 

   c) ťažké poruchy pohybu, s trvalým dráždením nervov, poruchou funkcie zvieračov, so závažnými parézami a svalovými atrofiami

70 - 80

 

Posudkové hľadisko:

Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky a dynamiky chrbtice, funkcie dolných končatín sa posúdi podľa zostávajúcich porúch.

 

ODDIEL G - POSTIHNUTIE KONČATÍN

    Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu a straty častí končatín po poranení, vrodených alebo získaných chýb, zostávajúcich následkov po operáciách a úrazoch, zápalových a degeneratívnych ochoreniach. Pri určovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri posudzovaní postihnutia horných končatín treba vychádzať z postihnutia dominantnej končatiny. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri amputačných stratách vychádza z funkcie kýpťov a susedných kĺbov.

Položka

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti
v %

1.

Aseptické nekrózy

 

 

Posudkové hľadisko:

Po aktívnom štádiu sa miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti určí podľa pretrvávajúcej funkčnej poruchy na postihnutom kĺbe končatiny.

 

2.

Strata oboch horných končatín od zápästí a vyššie

50 - 70

3.

Strata jednej hornej a jednej dolnej končatiny

50 - 70

4.

Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo krátky kýpeť ramena

 

 

   a) na dominantnej končatine

50 - 70

 

   b) na nedominantnej končatine

40 - 50

 

   c) s menej rozsiahlejšími amputačnými stratami hornej končatiny

30 - 40

5.

Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri dobre pohyblivom ramennom pletenci

15 - 25

6.

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu

10 - 15

7.

Habituálne vykĺbenie ramena

 

 

   a) ojedinelé vykĺbenie

10

 

   b) častejšie vykĺbenie (alebo vykývaný kĺb) s obmedzením výkonnosti končatiny

15 - 20

 

   c) vykĺbenia sternoklavikulárne alebo akromioklavikulárne s obmedzením funkcie končatiny

15 - 20

8.

Pseudoartróza kľúčnej kosti

5 - 10

9.

Stav po zlomenine ramennej kosti zahojenej v nepriaznivom postavení so značným obmedzením funkcie končatiny

20 - 30

10.

Roztrhnutie (ruptúra) svalov

5 - 10

11.

Chronická radiálna a ulnárna epikondylitída s poruchou funkcie končatiny pri záťaži
(s ľahkým postihnutím motorickej inervácie a poruchami cievneho zásobenia)

 

 

   a) postihnutie jednej končatiny

10 - 15

 

   b) postihnutie oboch končatín

20 - 25

12.

Stuhnutie v lakťovom kĺbe

 

 

   a) v priaznivom postavení

20 - 30

 

   b) v nepriaznivom postavení

45

13.

Obmedzenie pohyblivosti v lakťovom kĺbe

 

 

   a) ľahkého stupňa, pri voľnej rotačnej pohyblivosti predlaktia

10

 

   b) ťažšieho stupňa (vrátane obmedzenia rotačnej pohyblivosti predlaktia)

20 - 25

14.

Izolované obmedzenie rotačnej pohyblivosti predlaktia

 

 

   a) v priaznivom postavení (stredné pronačné postavenie)

10

 

   b) v nepriaznivom postavení

20

15.

Vykývaný lakťový kĺb

20

16.

Pseudoartróza predlaktia

20 - 30

17.

Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťové zahojenie s ľahkou dislokáciou

10 - 15

18.

Stav po zlomenine kosti/kostí predlaktia (vretennej a lakťovej) zahojené s dislokáciou a s poruchou funkcie susedných kĺbov

25 - 35

19.

Stuhnutie zápästného kĺbu

 

 

   a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia)

10

 

   b) v nepriaznivom postavení

15

20.

Obmedzenie pohybu v zápästnom kĺbe

 

 

   a) nepatrného stupňa

5

 

   b) závažnejšieho stupňa

10

21.

Zle zahojené alebo nezahojené zlomeniny zápästných kostí, jednej záprstnej kosti alebo viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky

10 - 30

22.

Stuhnutie kĺbov palca na ruke v priaznivom postavení

5

23.

Stuhnutie jedného prsta

5

24.

Strata koncového článku a polovice základného článku palca na dominantnej ruke

5

25.

Strata všetkých článkov palca na dominantnej ruke

25 - 35

26.

Strata jedného prsta ruky (okrem palca)

10 - 15

27.

Strata troch prstov ruky II + III + IV

 

 

   a) dominantnej končatiny

25 - 35

 

   b) nedominantnej končatiny

20

28.

Strata všetkých desiatich prstov na oboch rukách

70 - 80

29.

Strata úchopovej schopnosti ruky na základe chýbania alebo stuhnutia všetkých prstov jednej ruky alebo niekoľkých prstov oboch rúk

50

30.

Nervové poškodenie úplné, jednostranné

 

 

Posudkové hľadisko:

Pri postihnutí dominantnej končatiny sa určí vyššia miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti ako pri postihnutí nedominantnej končatiny.

Izolované poškodenie senzitívnej inervácie sa nehodnotí. V prípade poškodenia senzitívnej inervácie celej končatiny sa miera schopnosti zárobkovej činnosti hodnotí 20 percentami. Pri stredne ťažkom poškodení motorickej inervácie sa určí miera poklesu zárobkovej činnosti polovicou percentuálneho hodnotenia, ako je uvedené v ďalšom texte.

 

30.1.

Nervové poškodenie hornej končatiny - plexus brachialis

60 - 70

30.2.

Poškodenie hornej časti plexus brachialis

40 - 50

30.3.

Poškodenie dolnej časti plexus brachialis

50 - 60

30.4.

Nervus axillaris

20 - 25

30.5.

Nervus radialis, celý nerv

25 - 35

30.6.

Nervus radialis - stredná časť alebo dolná časť

10 - 20

30.7.

Nervus ulnaris - horná časť alebo dolná časť

25 - 35

30.8.

Nervus medianus - horná časť

25 - 35

30.9.

Nervus medianus - dolná časť

30

30.10.

Nervus radialis a nervus axillaris

30 - 40

30.11.

Nervus radialis a nervus ulnaris

30 - 40

30.12.

Nervus radialis a nervus medianus

30 - 40

30.13.

Nervus radialis, nervus ulnaris a nervus medianus v oblasti predlaktia

40 - 50

31.

Strata oboch dolných končatín v predkolení a vyššie

75

32.

Strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny

75

33.

Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom stehna

50 - 70

34.

Strata jednej dolnej končatiny v stehne

50

35.

Strata jednej dolnej končatiny v predkolení, priehlavku alebo v Chopartovom kĺbe

45

36.

Strata palca nohy so stratou hlavičky I. priehlavkovej kosti alebo strata iného prsta

10

37.

Strata II. - V. prsta alebo I. - III. prsta nohy

10 - 15

38.

Strata všetkých prstov jednej nohy

20 - 30

39.

Strata všetkých prstov oboch nôh podľa stavu kýpťa

30 - 60

40.

Stuhnutie oboch bedrových kĺbov v nepriaznivom postavení

70 - 80

41.

Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v priaznivom postavení (flexia 20o, vonkajšia rotácia 20o, stredné postavenie medzi abdukciou a addukciou)

30 - 40

42.

Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení

40 - 50

43.

Obmedzenie pohybu bedrových kĺbov

10

43.1.

ľahkého stupňa

 

 

   a) jednostranné

10

 

   b) obojstranné

20

43.2.

Stredného stupňa

 

 

   a) jednostranné

20 - 25

 

   b) obojstranné

40 - 45

43.3.

ťažkého stupňa

 

 

   a) jednostranné

30 - 40

 

   b) obojstranné

60 - 70

44.

Pseudoartróza kaeka stehennej kosti

40

45.

Stavy po zlomenine stehennej kosti (kaeka, diafýzy, epikondylu) liečené konzervatívne aj osteosyntézou, príp. endoprotézou

 

 

   a) pri dobrej funkcii končatiny

20 - 30

 

   b) s porušenou funkciou končatiny
(výrazná deformácia, svalová atrofia, porucha motorickej inervácie, skrátenie o 4 cm a viac)

40 - 45

46.

Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového, kolenného kĺbu

 

 

Posudkové hľadisko:

Pri endoprotézach kĺbov je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti závislá od pretrvávajúcej poruchy pohyblivosti a vplyvu záťaže na končatinu (napr. porucha motorickej inervácie, výrazná svalová atrofia, skrátenie končatiny o viac ako 4 cm).

 

46.1.

Jednostranná (totálna endoprotéza)

20 - 35

46.2.

Obojstranná (totálna endoprotéza)

40 - 60

47.

Stuhnutie oboch kolenných kĺbov

60 - 70

48.

Stuhnutie jedného kolenného kĺbu

 

 

   a) v priaznivom postavení (ohnutie približne 10o)

25 - 30

 

   b) v nepriaznivom postavení

35 - 45

49.

Uvoľnenie väzivového aparátu kolena

 

 

   a) svalovo kompenzovateľné

10

 

   b) svalovo nekompenzovateľné

20

 

   c) vyžadujúce spevnenie podporným aparátom, podľa postavenia a osovej odchýlky a porušenia funkcie končatiny

25 - 30

50.

Trvalé následky po vybratí menisku

 

 

   a) pri dobrej stabilite a rozsahu pohybu

10

 

   b) pri stredne ťažkej poruche

20

 

   c) pri ťažkej poruche funkcie kolenného kĺbu

25 - 30

51.

Zlomenina pately nezahojená, s obmedzenou extenziou kolena, neistou chôdzou, nutnosťou používať podporný aparát

20 - 25

52.

Obmedzenie pohybu v oboch kolenných kĺboch

 

 

   a) ľahkého stupňa

10

 

   b) stredného stupňa

20 - 30

 

   c) ťažkého stupňa

40 - 50

53.

Stav po zlomenine tíbie

 

 

   a) dobre zahojená

5

 

   b) zahojená so skrátením, v nesprávnom uhlovom postavení a s porušenou funkciou končatiny

30 - 40

54.

Pseudoartróza tíbie

30 - 40

55.

Stav po zlomenine vonkajšieho a vnútorného členka

 

 

   a) dobre zahojené

10 - 20

 

   b) zahojená v nepriaznivom postavení s porušenou funkciou pohybu v končatine

30 - 40

56.

Stuhnutie horného členkového kĺbu

 

 

   a) v priaznivom postavení (stuhnutie členka v neutrálnom postavení kĺbu)

10

 

   b) v nepriaznivom postavení

15

57.

Stuhnutie dolného členkového kĺbu