PŘEPIS K POŘADU ABC TV

PŘEKLAD K 

http://chlamydie.info/node/8456

NEBO ROVNOU 

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/3572695.htm#comments

STORY ARCHIVE
Thursday, 23 August 2012
MS Cure? Lék proti RS?

Za nepřesnosti se omlouvám, nejsem ani rodilý mluvčí angličtiny ani profík tlumočnický ...Some doctors contend that Multiple Sclerosis (MS) is triggered by an infection, which could be cured with antibiotics.

Někteří lékaři tvrdí, že roztroušená skleróza je vyvolávána nákazou, kterou lze vyléčit antibiotiky.

 

PŘEPIS

 

Prostředník – moderátor

Is it possible that Multiple Sclerosis can be cured? According to these medical mavericks, the answer is yes. 

Je možné, že se dá roztroušená skleróza vyléčit? Podle těchto nekonformních lékařských individualistů zní odpověď ano.

 

Dr. Paul Thibault

This is a paradigm shift in the way we understand the disease.

Toto je v jistém smyslu příklad posunu v chápání této nemoci. 

 

Prostředník – moderátor

They argue that an infection is what triggers the disease.

Dokladují, že nákaza (infekce) je to, co je příčinou (spouští) této choroby.

 

Dr David Wheldon

The immune system sort of knows it’s there but can't do much about it.

Obranná soustava jaksi ví o nákaze, leč mnoho s ní nezmůže.

 

Dr Maryanne Demasi

Incredibly, the treatment has been right under our noses. Here, I explore an unpopular medical theory that has been flying under the radar until now.

Léčení jsme měli neuvěřitelně přímo pod nosem. Tady se dozvídám o neuznané lékařské domněnce, létající dosud mimo dosah radaru.

 

Prostředník – moderátor

At this home in London lives a man who believes he’s cured his wife of an incurable disease.

V tomto domě v Londýně žije muž, který věří, že vyléčil svou ženu z nevyléčitelné nemoci.

 

Dr David Wheldon

I don’t like using the word ‘cure’ because it’s sort of tempting providence, but I feel in my heart of hearts that the disease has gone.

Nemám rád užití slova vyléčit, protože je to tak trochu zavánějící prozřetelností, ale domnívám se podle mého nejhlubšího přesvědčení, že nemoc je pryč.

 

Sarah Longlands

If it wasn’t for David I would be probably dead or curled up in a corner of a nursing home, useless to the world.

Nebýt Davida, pravděpodobně bych už nebyla nebo bych se choulila v koutku pečovatelského domu, pro tento svět již neužitečná.

 

Dr David Wheldon

Well, meet the artist, Sarah.

Nuže, seznamte se s malířkou Sarah.

Přesto se Sarah stala malířkou,

 

Sarah Longlands

Hello.

Dobrý den.

Dr Maryanne Demasi

Hi Sarah, how are you doing?

Vítejte Sarah, jak se vede?

 

 

Prostředník – moderátor

Sarah, a talented artist, was diagnosed with MS in her twenties.

Sarah, nadané malířce byla v jejích dvaceti letech zjištěna RS.

Sarah Longlands

My right arm started to go numb and I couldn't use it at all, it was just hanging in front of me.

Moje pravá ruka začala ochromovat a nemohla jsem ji vůbec používat, jen tak přede mnou visela.

 

Dr David Wheldon

Sarah was told that there was absolutely nothing that medicine could do for her. I, I was filled with fear. Here was a person I’d married – an alert, intelligent, bright, creative person, who, to be quite blunt, was, was losing her mind.

Sarah bylo sděleno, že neexistuje naprosto nic, co by pro ni mohla medicína učinit. Byl jsem plný strachu. Byla to osoba, se kterou jsem se oženil – čilá, inteligentní, nápaditá, tvořivá osoba, která, abych byl naprosto otevřený, ztrácela svůj intelekt.

 

Prostředník – moderátor

It’s widely accepted that MS is an auto-immune disease. The body’s immune system destroys the myelin sheath around nerve fibres. Patients develop lesions in the brain and spinal cord, and eventually lose their ability to think and move. .

Obecně je přijímáno, že RS je autoimunitní choroba. Tělesná ochranná soustava ničí myelinovou pochvu nervových vláken. Postiženým se objevují poškození – léze v mozku a míše a oni nakonec ztrácejí svoji schopnost myšlení a pohybu.

 

Dr Maryanne Demasi

So this is, this is essentially damage in the brain?

Je to tedy v podstatě poškození mozku?

 

Dr David Wheldon

It’s damage, yes.

Ano, je to poškození.

Prostředník – moderátor

David, an expert in infectious diseases who used to treat MS patients, drew on all his experience to formulate a revolutionary theory. He believed that Sarah’s MS was triggered by an infection. The bacterium he honed in on was called Chlamydia Pneumoniae.

David zběhlý v infekčních nemocech, který léčíval postižené RS, využil všechny své zkušenosti k vytvoření převratné domněnky.  Byl přesvědčen, že RS Sarah byla způsobena nějakou nákazou. Bakterie, na kterou se zaměřil, se jmenovala Chlamydia pneumoniae.

Dr David Wheldon

When one thinks of Chlamydia, one automatically thinks of venerally transmitted Chlamydia. Chlamydia Pneumoniae is a respiratory pathogen. It’s spread by droplet infection – coughing and sneezing.

Když někdo zmíní chlamydie, automaticky uvažuje o pohlavně přenosné chlamydii. Chlamydia pneumoniae je patogen-choroboplodný zárodek dýchacích cest. Šíří se kapénkovou nákazou, infekcí – kašláním a kýcháním.

 

 

Prostředník – moderátor

Infection is so common that it’s likely you’ve been exposed by the age of twenty. The bacteria finds shelter inside blood vessels and nerves, causing low-grade infection over decades. Convinced that Sarah’s body was under attack from this bacterium, David worked tirelessly to find a solution. Together with a colleague in the US, he formulated a cocktail of antibiotics to eradicate this insidious bacterium.

Nákaza je tak běžná, že jste jí byli pravděpodobně vystaveni již ve dvaceti. Bakterie se zabydlí v krevních cévách a nervech a po desetiletí způsobuje mírnou infekci. Přesvědčen, že Saražino tělo bylo napadeno touto bakterií, pracoval David neúnavně na hledání řešení. S kolegy v USA sestavil soubor antibiotik k vymýcení téhle záludné bakterie.

Dr David Wheldon

It’s been shown that a single antibiotic doesn’t eradicate the organism, and these three antibiotics work together in a very specific way.

Ukázalo se, že jednotlivá antibiotika tento organismus nevymýtí, zato tato tři antibiotika spolupůsobí velmi zvláštním způsobem.  

Dr Maryanne Demasi

How long does the treatment go for?

Jak dlouho trvá léčba?

Dr David Wheldon

I think the treatment should be for a minimum of a year.

Domnívám se, že léčba by měla trvat nejméně rok.

Dr Maryanne Demasi

A year?

Rok?

Dr David Wheldon

Yes.

Ano.

Dr Maryanne Demasi

That’s a long time on antibiotics.

To je ale dlouhá doba na antibiotikách.

Dr David Wheldon

It, it is a long time, but it’s a very, very difficult organism to eradicate.

Je to dlouhá doba, ale ono je těžké, přetěžké zbavit se tohoto organismu.

Prostředník – moderátor

Sarah’s neurologist insisted she would never regain her function. But David showed me the lesions on Sarah’s MRI scans before and after treatment. The results were nothing short of miraculous.

Saražin neurolog zastával názor, že nikdy už se nevrátí její schopnosti.  David mi ale ukázal na MRI snímcích Sarah léze (poškození) před a po léčbě. Výsledkem nebylo nic jiného, než zázrak.

Dr David Wheldon

I’ve never seen anything like it before. Some lesions have quite literally vanished. Sarah had been numb from the waist down and literally couldn't feel her legs. Sensation came back fairly quickly, in, in, in five or six months.

Nikdy jsem před tím neviděl něco podobného.  Některá poškození (léze) doslova docela zmizela. Sarah byla ochromená od pasu dolů a doslova necítila své nohy.  Cit se vrátil docela rychle, v pěti či šesti měsících.

Dr Maryanne Demasi

Did this shock the neurologists?

Překvapilo to eurologa?

Dr David Wheldon

Ah, the neurologist wouldn't see the scan. He says, he says, ‘I’m not looking.’

Pchá, neurolog neviděl ten snímek. Řekl, řekl, „Nekouknu se.“

Dr Maryanne Demasi

So did this, did this surprise you?

Tak, tak to vás udivilo, ne?

Dr David Wheldon

It absolutely shocked me. I think very few people know about the possibility of a chlamydial causation of MS, and therefore very few people will understand the possibility of treatment. The ignorance about this organism is immense.

Naprosto mne to vyděsilo. Vím, že velice málo lidí ví o pravděpodobnosti chlamydiové kauzalistiky (příčinnosti) RS a proto velmi málo lidí pochopí možnosti volby léčby. Neinformovanost ohledně toho organismu je obrovská.

Prostředník – moderátor

The problem is, this bacterium is notoriously difficult to detect in patients. Only a few labs in the world have the expertise.

Problémem je, že tahle bakterie je neblaze proslulá nesnadným zjišťováním u postižených. Jen málo laboratoří světa má potřebnou odborná znalost.

Dr David Wheldon

Technique is a limiting factor, and to say you don’t isolate something as difficult as this is, like I say, if you search a haystack for ten minutes and say, ‘I see no needle’, really you’re not telling anyone very much.

Technika, technická zručnost, postupy jsou omezujícím činitelem a nutno říci, nevydělíte něco tak nesnadno, jako je toto. Jak já říkám, když prohledáváte 10 minut kupku sena a pak řeknete, nevidím žádnou jehlu, fakticky jste toho mnoho neřekl.

Dr Maryanne Demasi

This kind of paradigm change in the way we understand and treat disease often causes dissention quot;Times New Romanfont-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: among the ranks. And this wouldn't be the first time that a radical theory was dismissed by mainstream medicine.

Tento tak trošku příklad změny ve smyslu, jak chápeme a léčíme nemoci, často zapříčiňuje sváry - nesouhlasy - mezi jednotlivými skupinami.  A nebylo by to poprvé, kdy rozhodná domněnka byla odmítnuta hlavním proudem lékařství, mediciny.

 

Prostředník – moderátor

Australian scientists, Warren and Marshall, went to extraordinary lengths to prove that stomach ulcers were not caused by stress, but by a bacterial infection. Marshall took the ultimate leap of faith and infected himself with the bug.

Australští vědci Warren a Marshall šli do mimořádné krajnosti, aby prokázali, že žaludeční vředy nejsou způsobovány zátěží, stresem, ale bakteriální nákazou.  Marshall nakonec přijal rozhodující rozhodnutí a nakazil se sám tímto zárodkem.

Barry Marshall

I said to my wife, ‘I took the bacteria, I’ve got the illness.’ And she said, ‘You did what?’

Řekl jsem ženě „Spolkl jsem ty bakterie a dostal jsem tu nemoc.“ A ona na to „Co jsi udělal?“

Prostředník – moderátor

Fortunately a simple course of antibiotics cured him. The pair won a Nobel Prize in 2005.

Naštěstí ho jednoduchá kůra antibiotiky vyléčila. Oba získali v roce 2005 Nobelovu cenu.

 Similarly in 2008, Italian doctor Paolo Zamboni was ridiculed when he proposed a whole new approach to MS. He claimed that instead of treating nerve damage, doctors should be focused on blood vessels. He believed that MS was due to a narrowing of the veins in the neck. Zamboni’s theory gave hope to millions of MS sufferers, but many neurologists scoffed at the idea – including Vicki’s.

Obdobně se v roce 2008 vysmáli doktoru Paolo Zambonimu, když  předložil naprosto nový náhled na RS.  Tvrdil, že místo léčby poškození nervů by se měli zaměřit na cévy. Věřil, že RS je následkem zúžení krčních žil. Zamboniho domněnka dávala naději milionům trpícím RS, leč četní neurologové se téhle představě vysmáli –  včetně Vicki.

 

Vicki Robinson

He was very dismissive, just didn’t feel that it had anything to do with MS, and that was the end of the conversation.

Neměl zájem, vůbec nepřipustil, že by to mělo co do činění s RS a tím to skončilo.

 

Dr Maryanne Demasi

How did that make you feel?

Jak jste se cítula?

 

Vicki Robinson

I was really angry, actually.

Naštvalo mne to, skutečně.

 

Dr Paul Thibault

The good news is that the flow on the right side is still very good.

Dobrá zpráva je, že průtok na pravé straně je stále velmi dobrý.

 

Prostředník – moderátor

So Vicki turned to Australian vein specialist Dr Paul Thibault, who says in his experience with MS patients, Zamboni’s theory has credibility.

Tak se Vicki obrátila na australského cévního odborníka Dr. Paula Thibaulta, který říká podle svých zkušeností s pacienty s RS, že Zamboniho domněnka je věrohodná.

 

Dr Paul Thibault

The veins have been known to be involved in Multiple Sclerosis since the disease was first described in the nineteenth century. But this fact has really been ignored by the neurologists in particular.

O zapletení (souvislosti) cév v roztroušené skleróze je známo od té doby, co byla popsána v devatenáctém století. Ale tato skutečnost je kupodivu opomíjená zejména neurology.

 

Prostředník – moderátor

Dr Thibault encouraged Vicki to have the controversial procedure called ‘venoplasty’ to correct the narrowing in her neck veins. The results were virtually instantaneous.

Dr. Thibault dodal odvahu Vicki podstoupit kontroverzní proceduru zvanou venoplastika (žilní plastika) k nápravě zúžení v jejích krčních žílách. Výsledek byl fakticky okamžitý.

Vicki Robinson

The first thing that I noticed was my eyesight – amazing, just incredible. From pre-procedure in the waiting bay, couldn't read the signs on the wall, to coming out and being placed in the same bay and wow, there they were. Everything clear as a bell.

První čeho jsem si všimla, byl můj zrak – úžasné, sotva uvěřitelné. V předoperačním pokoji jsem nemohla  přečíst štítky či znamení na stěnách, vyvezena a dovezena zpět  do stejné místnosti a helemese, byly tam všechny jasné a zřetelné jak zvoneček.

 

This is my mobility scooter that I used to have to use to go out anywhere – shopping, any of those sorts of things, before I had the venoplasty. Happily sitting here gathering dust now.

Tohle je moje přemisťovací vozítko, které jsem musela používat k dojití kamkoliv – nakupování a podobných záležitostí před žilní plastikou. V klidu se na něm teď usazuje prach.

 

 

 

Dr Maryanne Demasi

So your neurologist doesn’t know you’ve had a venoplasty done?

Takže váš neurolog neví, že jste podstoupila venoplastiku?

Vicki Robinson

No, no.

Ne, ne.

Dr Maryanne Demasi

So what does he attribute this miraculous improvement to?

Tak čemu přisuzuje toto zázračné zlepšení.

Vicki Robinson

Oh, some patients for some reason just do better than others, and I just happened to be one of those, perhaps.

Eh, části pacientů se z nějakých důvodů daří lépe než ostatním a právě se mi přihodilo být jednou z nich asi.

Prostředník – moderátor

It has to be said that not all patients have had the same success as Vicki, and there’s a fifty per cent chance that her veins will narrow again. Dr Thibault agrees with Zamboni that MS is a vascular condition. But he also believes that narrowed veins are caused by a chronic infection, and like David Wheldon, his focus is on Chlamydia Pneumoniae.

Nutno dodat, že všichni pacienti mají stejné štěstí jako Vicki, a je tu asi 50% vyhlídka na opětné zúžení žil. Dr Thibault souhlasí se Zambonim, že RS je cévní záležitost. Zároveň ale věří, že zúžení žil je způsobeno přetrvávají nákazou, chronickou infekcí a stejně jako David Wheldon, zaměřuje pozornost na Chlamydia pneumoniae.

Dr Paul Thibault

CPN is on my hit list because it is the bacteria that fits all the requirements. It is known to affect the lining of blood vessels and in particular, veins. It is known to involve the nervous system, is able to cause immune effects. So it fits all the features that we actually see in the symptomatology of MS.

CPN je na mé černé listině, je to bakterie, která odpovídá všem podmínkám. Je známo, že postihuje vnitřní vrstvu cév a obzvláště žil. Je známo, že postihuje nervovou soustavu a je schopna vyvolat imunitní odezvu. A to pasuje na všechny znaky, které totiž vidíme v souhrnu příznaků RS.

 

Prostředník – moderátor

If you want epidemiological proof that MS is caused by an infection, you only have to look at the isolated population on the Faroe Islands.

Pakliže chcete doklad, že RS je způsobována nákazou, musíte se jen podívat na odlehlé  a odříznuté obyvatelstvo na Faerských ostrovech.

 

Dr Paul Thibault

Prior to World War Two, there was no instance of MS in those islands. In 1940 the islands were occupied by British troops, and by 1945 there was a small epidemic of MS in the islands.

Před druhou světovou válkou zde nebyl jediný příklad RS.  V roce 1940 byly ostrovy obsazené  britskými jednotkami a v roce 1945 byla na ostrovech malá epidemie RS.

 

Prostředník – moderátor

From this it was postulated that British troops brought MS to the island, but if infection with Chlamydia Pneumoniae is so common, why doesn’t everyone develop MS?

Z tohoto se předpokládá, že britské vojsko na ostrovy zavleklo RS, ale je-li nákaza způsobená Chlamydia pneumoniae tak běžná, proč se nerozvine RS u každého.

 

Dr Paul Thibault

Some other factor, like it could be low vitamin D levels, or genetic predisposition, makes them develop the secondary or persistent form of the disease, which affects the neurological tissues and the veins. I don't know why the neurologists aren’t offering them at least Minocycline which has been shown in a number of studies to benefit MS.

Nějaké další faktory, jako může být nízká hladina vitamínu D nebo dědičné předpoklady zapříčiní rozvinutí druhotné a neústupné podoby této nemoci, která postihuje nervovou tkáň a ty žíly. Nechápu, proč jim neurologové nenabízí přinejmenším Minocyclin, který se ukazuje v mnoha studiích u RS jako prospěšný.

 

Dr Maryanne Demasi

Why, why are neurologists turning their back on this?

Proč, proč se neurologové k tomu obrací zády?

 

Dr Paul Thibault

I think the neurologists have gone down this track for many years and they would have trouble admitting that they may have gone the wrong way. And therefore they continue on with the same line of thought.

Myslím, že neurologové jedou dlouhá léta vyjetými kolejemi a mají potíž připustit, že by mohli jet špatnou cestou. A tak pokračují dál v jejich směru uvažování.

 

Prostředník – moderátor

For a neurologist’s perspective, I visited respected MS researcher Associate Professor Robert Heard.

Kvůli náhledu neurologů jsem navštívil váženého badatele RS  mimořádného profesora, docenta  Roberta Hearda.

 

Assoc Prof Robert Heard

We’d love to see more data about it but …

Strašně rádi bychom viděli více údajů k tomu, ale ….

 

Prostředník – moderátor

In a candid moment he did admit that Dr Thibault’s theory was plausible.

Ve chvilkové upřímnosti připustil, že domněnka Dr. Thibaulta je přijatelná.

 

Assoc Prof Robert Heard

In an unguarded moment, maybe after a drink or two, a couple of neurologists might say to each other, ‘You know, it just has to be an infection, doesn’t it?’ And in fact I’ve had that exact conversation with well-known MS specialists. But we just can't put our finger on it.

V nestřeženém okamžiku, možná po štamprdli či dvou, by mohlo pár neurologů si vzájemně říci „Víš, musí to být zrovna infekce, ne?“ A ve skutečnosti jsem vedl stejnou řeč se slavným specialistou na RS. Ale zatím nemáme co konkrétně označit.

 

Prostředník – moderátor

But despite the anecdotal evidence, Dr Heard warns that responsible treatment is all about evidence-based medicine.

Ale navzdory neoficiálním důkazům varuje Dr. Heard, že zodpovědná léčba vychází z medicíny založené na důkazech.

 

Assoc Prof Robert Heard

If we’re going to do experiments in patients, we’re going to use them as guinea-pigs, we need to have that clinical trial informed by some solid science.

Budeme-li dělat pokusy na pacientech, použijeme je jako morčata, potřebujeme mít zkoušky nezaujaté, erudovaně vedené spolehlivým vědní oborem.

 

Prostředník – moderátor

But clinical trials to obtain solid science requires funding, and getting it is virtually impossible. Why haven’t the clinical trials been done?

Ale nezaujatý pokus, aby byl na solidném vědeckém základě, vyžaduje financování a jeho získání je ve skutečnosti nemožné. Proč nejsou klinické zkoušky prováděny?

Dr Paul Thibault

The problem is that the antibiotics used have been around for many, many years. They’re all off patent, they are inexpensive, and there is no profit in it.

Problém je v tom, že používaná antibiotika jsou již dlouhými léty odzkoušena.  Mají vypršenou patentovou ochranu, jsou poměrně levná a nekouká z toho žádný zisk.

 

Prostředník – moderátor

So as the debate rages on, what hope is there for MS sufferers?

Tak protože spory běsní dál, jaké jsou naděje tu pro trpící RS?

 

Dr Paul Thibault

We’re looking at treating the cause of the disease, and therefore, if we can get patients early enough, we could cure MS.

Hledíme na léčbu příčiny nemoci a tudíž jestliže dostaneme pacienty dostatečně včas, můžeme vyléčit RS.

 

Prostředník – moderátor

But it’s this sort of statement that worries neurologists.

Ale to jsou více méně výroky, které znervózňují neurology.

 

Assoc Prof Robert Heard

I think people have used the C-word and talked about cures for as long as MS has existed. And I think to use the word ‘cure’ at this stage of our scientific understanding is highly irresponsible.

Domnívám se, lidé používali to slovo s velkým L a vedli řeči o léčbě po celou dobu, co RS existuje. A já si myslím, že používat slovo „vyléčit“ za současné úrovně našich vědeckých znalostí je vysoce nezodpovědné.

 

Prostředník – moderátor

Dr Thibault has decided to put Vicki on antibiotics to see if she makes further progress. Like Vicki, David Wheldon knows that clinical trials will take time, and it’s time that MS patients can't afford.

Dr. Thibault se rozhodl  dát Vicki antibiotika, aby viděl, zda se bude dále zotavovat. Stejně jako Vicki ví David Wheldon, že klinické zkoušky zaberou dlouhý čas a na to si pacienti s RS nemohou dovolit čekat.

 

Dr David Wheldon

The clinical trials are not there. It’s … that has to be said, it’s, um, and I wasn’t going to wait for them either, you know. I’d be a widower now if I was waiting for, for clinical trials. Sorry.

Žádné klinické zkoušky se nekonají. To je nutno říci a já ani nehodlal na ně čekat. Byl bych vdovcem teď, kdybych čekal na nějaké klinické zkoušky. Je mi líto.

 

Prostředník – moderátor

It may be too early to tell if we stand before a cure for MS, but if we do, these men will be remembered as the pioneers.

Možná je příliš brzo mluvit stojíme-li před lékem na RS, ale jestli ano, tito muži budou vzpomínáni jako průkopníci.

Dik za preklad, pridala jsem

Dik za preklad, pridala jsem to k tomu filmu pro neanglictinare.

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

CSVI (Chronic cerebro-spinal

CSVI (Chronic cerebro-spinal venous insufficiency) 

chronická mozkomíšní žilní nedostatečnost laicky přeloženo...

Jedna zkušenost s angioplastikou Aleny My story

O žilní nedostatečnosti je tuším zmínka v pořadu.  Jak je vidět, někomu pomůže, někomu ne, zřejmě asi záleží na více činitelích, zejména asi na tom, co všechno je těmi potvorami poškozeno, zamořeno ... Jde-li jen o ty žíly, pak asi balónková angioplastika se může jevit jako velice účinná, byť asi v každém případě je potřeba řešit příčinu, tu zpropadenou chronickou infekci ...

Dávám to sem proto, protože to jednak někomu může pomoci jednak se televizní pořad již ztratil málem v propadlišti dějin na pozadí  duchaplných meditací o nesmrtelnosti chrousta ... škoda, chtělo by to ho nějak zviditelnit, aby byl pro případné zájemce nejen z řad laiků a postižených snadno k nalezení ...  

   

 

březen 2013 ukončení CAPu 

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=EpMvDe8-qsM   adresa na ABC TV již nefunguje...

viz http://cpnhelp.org/node/14094

 

březen 2013 ukončení CAPu 

Není zájem?

Není zájem?

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k